Τελ. ενημέρωση:

   28-Jul-2000
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 16(4), Ιούλιος-Αύγουστος 1999, 356-367

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εφαρμογή πρωτότυπης μοριακής μεθόδου ανάδειξης
και ταυτοποίησης μυκοβακτηριδίων σε αρχειακά υλικά παραφίνης
με ιστολογικές αλλοιώσεις κοκκιωματώδους φλεγμονής*

Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ,1 Β. ΓΟΡΓΟΥΛΗΣ,1 Π. ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ,1
Α. ΚΟΤΣΙΝΑ,1 Ν. ΓΟΥΤΑΣ,2 Χ. ΚΙΤΤΑΣ1

1
Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών
2Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Ευγενίδειο Θεραπευτήριο

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο σχεδιασμός μιας διαγνωστικής μεθόδου που να επιτρέπει την ανάδειξη και ταυτοποίηση ορισμένων από τα σημαντικότερα παθογόνα μυκοβακτηρίδια απευθείας από υλικά μονιμοποιημένα σε παραφίνη. Η μέθοδος αυτή θα εχρησιμοποιείτο για τη διαγνωστική διερεύνηση περιστατικών φυματίωσης, σαρκοείδωσης και νόσου του Crohn.
YΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Με τη χρήση τριών ειδικά σχεδιασμένων ολιγονουκλεοτιδίων-εκκινητών και ενός ανιχνευτή (probe), σχεδιάστηκε ένας συνδυασμός αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης και DNA υβριδισμού, που επιτρέπει την ανάδειξη και ταυτοποίηση των Mycobacterium tuberculosis complex, Mycobacterium avium complex, Mycobacterium intracellulare και Mycobacterium paratuberculosis.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας σε υλικά μονιμοποιημένα σε παραφίνη και να ανιχνεύσει, με σημαντική ειδικότητα, έως και ένα βακτηριδιακό κύτταρο. Η εξέταση, άλλωστε, επιλεγμένων υλικών από ασθενείς με νόσο του Crohn και σαρκοείδωση απέδειξε την εμπλοκή σε περιστατικά αυτών των νόσων, αντίστοιχα, των Mycobacterium paratuberculosis και Mycobacterium tuberculosis complex, χωρίς όμως να γίνει δυνατή και η ανάδειξή τους με καλλιέργεια.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η προτεινόμενη μέθοδος μπορεί σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να διακρίνει μερικά από τα σημαντικότερα παθογόνα μυκοβακτηρίδια αναφορικά ακόμα και με είδη που έχουν μεγάλη γενετική συγγένεια. Η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί για τη διάγνωση της φυματίωσης απευθείας σε υλικά μονιμοποιημένα σε παραφίνη, αλλά και για τη μελέτη ορισμένων νόσων με σκοτεινή αιτιοπαθογένεια, όπως η σαρκοείδωση και η νόσος του Crohn.

Λέξεις ευρετηρίου: Νόσος του Crohn, Σαρκοείδωση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής