Τελ. ενημέρωση:

   28-Jul-2000
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 16(4), Ιούλιος-Αύγουστος 1999, 377-379

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τα εντυπώματα μυελού των οστών
στον καθορισμό μεταστάσεων επιθηλιακών όγκων

G. KJURKCHIEV, I. VALKOV
Department of Pathology, Medical University, Sofia, BulgariaΣΚΟΠΟΣ Από 284 παράλληλες βιοψίες και εντυπώματα μυελού των οστών επιλέχθηκαν 21 περιπτώσεις με αποδεδειγμένες μεταστάσεις κακοήθων επιθηλιακών όγκων, με σκοπό τη διερεύνηση του ρόλου των εντυπωμάτων του μυελού των οστών στην αρχική διάγνωση των μεταστατικών όγκων των οστών.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Από κάθε βιοψία παρασκευάστηκαν 8 εντυπώματα, που χρώστηκαν κατά Pappenheim, και 8 ιστολογικές τομές, που χρώστηκαν με αιματοξυλίνη-ηωσίνη και εξετάστηκαν ανεξάρτητα από δύο παθολογοανατόμους.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα κύτταρα των όγκων αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά κριτήρια κακοήθειας. Δεν παρατηρήθηκαν θετικά εντυπώματα που να αντιστοιχούσαν σε βιοψία αρνητική για κύτταρα όγκου ούτε βιοψίες, τα αντίστοιχα εντυπώματα των οποίων ήταν αρνητικά.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η εξέταση των εντυπωμάτων του μυελού των οστών είναι ταχεία, αξιόπιστη και ευαίσθητη και μπορεί να χρησιμοποιείται ως πρώτο βήμα για τον προσδιορισμό μεταστάσεων κακοήθων επιθηλιακών νεοπλασμάτων.

Λέξεις ευρετηρίου: Εντυπώματα μυελού των οστών, Μεταστατικοί όγκοι, Μυελός των οστών.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής