Τελ. ενημέρωση:

   16-Sep-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 18(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2001, 114-130

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η ποιότητα ζωής και τα ποιοτικώς σταθμισμένα έτη επιβίωσης
ως παράμετροι μέτρησης της υγείας

Γ. Υφαντόπουλος
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Η μέτρηση της κατάστασης υγείας του πληθυσμού αποτέλεσε ένα ενδιαφέρον θέμα έρευνας των επιδημιολόγων, δημογράφων, στατιστικών, ψυχολόγων και οικονομολόγων. Στην επιστημονική έρευνα χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές προσεγγίσεις, που απέβλεπαν στον εννοιολογικό προσδιορισμό της κατάστασης υγείας και στην περαιτέρω ανάλυση της ποιότητας ζωής. Η υγεία είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο, που συμπεριλαμβάνει όχι μόνο τις ιατρικές και κλινικές διαστάσεις, αλλά κυρίως άλλες πτυχές που συνδέονται με τη φυσική κατάσταση του ατόμου, την ψυχολογική του διάθεση και την κοινωνική του ένταξη και συμμετοχή. Η έρευνα αυτή σχολιάζει τις διαφορετικές προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν στη βιβλιογραφία για τη μέτρηση της ποιότητας ζωής, κάνοντας ειδική αναφορά τόσο στις γενικές μελέτες που βασίζονται σε φυσιολογικό πληθυσμό, όσο και σε ειδικές έρευνες που αποσκοπούν στην αξιολόγηση των σταδίων εξέλιξης μιας νόσου, καθώς και στη διερεύνηση της συμβολής μιας ή άλλων εναλλακτικών θεραπειών ή ιατρικών παρεμβάσεων στη βελτίωση της υγείας ενός ατόμου ή ενός πληθυσμού. Η έννοια των σταθμισμένων ποιοτικά χρόνων επιβίωσης (QALYs) έχει διεγείρει το ενδιαφέρον των ιατρών και των οικονομολόγων κατά τη διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας, γιατί συνδυάζει την «ποσότητα» μακροβιότητα, μετρούμενη με το προσδόκιμο επιβίωσης, με την έννοια της «ποιότητας», σταθμισμένη σε ποιοτικά χρόνια επιβίωσης. Παρουσιάζονται οι διαφορετικές μέθοδοι που έχουν χρησιμοποιηθεί στη βιβλιογραφία, όπως η μέθοδος κατηγοριοποίησης, η μέθοδος αποτίμησης μεγεθών, καθώς και οι περισσότερο θεωρητικά τεκμηριωμένες μέθοδοι, που βασίζονται στη θεωρία της ωφελιμότητας και στη διαχρονική επιλεκτικότητα. Η μέθοδος της ωφελιμότητας αναλύεται περαιτέρω και οι ψυχομετρικές υποθέσεις για την τεκμηρίωση της ωφελιμότητας συζητούνται. Τέλος, επειδή η Ελλάδα βρίσκεται στο στάδιο σχεδιασμού και υλοποίησης μιας περιφερειακής πολιτικής στον τομέα της υγείας, προτείνεται μια μέθοδος βασισμένη στην ωφελιμότητα, για την ιεράρχηση των στόχων πολιτικής και την αποτελεσματική κατανομή των πόρων υγείας.

Λέξεις ευρετηρίου: Μέθοδος παιγνίων, Μέτρηση υγείας, Παραγωγή υγείας, Ποιότητα ζωής, Σταθμισμένα ποιοτικά έτη επιβίωσης.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής