Τελ. ενημέρωση:

   16-Sep-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 18(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2001, 131-136

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Χρήσεις και εφαρμογές των εργαλείων μέτρησης
της ποιότητας ζωής στην υγεία
Η υπάρχουσα κατάσταση στην Ισπανία

M. Roset,1 M. Herdman,2 X. Badia,3 E. Baró1
1Health Outcomes Research Europe,
2Agència d' Avaluacio de Tecnologia y Recerca Mèdiques,
3Department of Clinical Epidemiology, Hospital de la Santa Creu y Sant Pau, Barcelona, Spain

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η κριτική εξέταση των ερευνών που έχουν γίνει στην Ισπανία με θέμα τη μέτρηση της ποιότητας ζωής στην υγεία. Ηλεκτρονικές βάσεις ερευνών έχουν χρησιμοποιηθεί για την αναζήτηση των μελετών που έχουν δημοσιευθεί στον τομέα της ποιότητας ζωής στην υγεία. Οι βάσεις δεδομένων είναι οι Medline, HealthStar και IME. Για τις ανάγκες της έρευνας κρίθηκε σκόπιμο να αναπτυχθεί ένας δείκτης που λαμβάνει τιμές 0 έως 100 και αξιολογεί την ποιότητα των δημοσιευμένων ερευνών με ειδική αναφορά στην ικανοποίηση 11 ψυχομετρικών κριτηρίων. Οι συγγραφείς της μελέτης αυτής συμπεραίνουν ότι το επίπεδο της έρευνας στον τομέα της ποιότητας ζωής στην Ισπανία βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο. Ένας μεγάλος αριθμός ερευνητών ασχολείται με τη χρήση των εργαλείων μέτρησης της ποιότητας ζωής, τόσο σε γενικές μετρήσεις που αναφέρονται στον πληθυσμό, όσο και σε ειδικές, που έχουν κλινικό χαρακτήρα και αναφέρονται σε ειδικές κατηγορίες ασθενειών. Περαιτέρω έρευνα στον τομέα αυτό θα συμβάλει στην αξιολόγηση της κλινικής αποτελεσματικότητας.

Λέξεις ευρετηρίου: Αξιολόγηση, Εφαρμογές στην Ισπανία, Ποιότητα ζωής.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής