Τελ. ενημέρωση:

   16-Sep-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 18(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2001, 137-146

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

H κλίμακα SF-12 της Alberta

J.A. Johnson,1,2 A.S. Pickard1,2
1Faculty of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, University of Alberta,
2Institute of Pharmaco-Economics, Edmonton, Canada

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων μέτρησης της υγείας γενικού πληθυσμού ενηλίκων στην κλίμακα SF-12 και στις παραμέτρους της σωματικής διάστασης PCS-12 και της ψυχολογικής διάστασης MCS-12.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με τη βοήθεια ερωτηματολογίων που ταχυδρομήθηκαν σε 4.200 νοικοκυριά στην Alberta. Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε τις ερωτήσεις των ερωτηματολογίων υγείας EQ-5D και SF-12, καθώς και επιπρόσθετες ερωτήσεις για κλινικά και δημογραφικά δεδομένα. Οι παράμετροι PCS-12 και MCS-12 υπολογίστηκαν και συνοψίστηκαν με βάση τα δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Συνολικά, επέστρεψαν με το ταχυδρομείο 1.555 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. Λαμβάνοντας υπόψη ότι 600 ερωτηματολόγια επέστρεψαν από το ταχυδρομείο χωρίς να έχουν διανεμηθεί, το συνολικό ποσοστό ανταποκρισιμότητας ανήλθε στο 43%. Λόγω ελλείψεων σε ορισμένα ερωτηματολόγια, τα αποτελέσματα του SF-12 τελικά υπολογίστηκαν με βάση 1.380 απαντήσαντες. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων του SF-12 σε σχέση με τις δημογραφικές μεταβλητές έδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές ανά κατηγορία ηλικίας, φύλου, οικογενειακής κατάστασης, κύριας δραστηριότητας, εκπαίδευσης και εισοδήματος. Σημαντικές διαφορές βρέθηκαν επίσης μεταξύ των ατόμων χωρίς προβλήματα υγείας και των ατόμων που ανέφεραν ένα ή περισσότερα χρόνια προβλήματα υγείας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα των MCS-12 και PCS-12 για την Alberta παρουσίασαν παρόμοιες τάσεις με το γενικό πληθυσμό των ΗΠΑ σε σχέση με το φύλο και την ηλικία. Οι άνδρες είχαν υψηλότερη βαθμολογία από τις γυναίκες και στις δύο διαστάσεις, με προοδευτική μείωση της βαθμολογίας σε σχέση με την αύξηση της ηλικίας.

Λέξεις ευρετηρίου: SF-12, Υγεία πληθυσμού, Υγεία σε σχέση με την ποιότητα ζωής.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής