Τελ. ενημέρωση:

   16-Sep-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 18(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2001, 147-155

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση της μεταμόσχευσης νεφρών στη Γερμανία

W. Greiner, K. Obermann, J.-M. Graf v.d Schulenburg
Centre for Health Economics and Health System Research, University of Hannover, Germany

ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνολογία της μεταμόσχευσης νεφρού έχει φτάσει σε πολύ υψηλό επίπεδο τις τελευταίες δεκαετίες και στις αναπτυγμένες χώρες έχει διαδοθεί και πέρα από τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Ο αριθμός των μεταμοσχεύσεων που πραγματοποιούνται περιορίζεται από τη χαμηλή προσφορά μοσχευμάτων. Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και μεθόδων στον τομέα, με το αντίστοιχο κόστος σε σχέση με τους περιορισμένους πόρους για την υγεία, οφείλει να αποδεικνύει το κόστος αποτελεσματικότητας. Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζεται μια μελέτη σχετική με το κόστος, την ποιότητα ζωής, καθώς επίσης και το κόστος αποτελεσματικότητας των μεταμοσχεύσεων νεφρού σε μια κύρια νοσηλευτική μονάδα στη Γερμανία.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Στην έρευνα μετείχαν 1.149 ασθενείς σε τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας καταχωρημένοι στη λίστα αναμονής της Ιατρικής Σχολής στο Αννόβερο, από τους οποίους ζητήθηκε να απαντήσουν στα ερωτηματολόγια EuroQol (EQ-5D) και Nottingham Health Profile (NHP). Από τους ασθενείς αυτούς της λίστας αναμονής, οι 199 υποβλήθηκαν σε εγχείρηση μεταμόσχευσης κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου των 16 μηνών που πραγματοποιήθηκε η έρευνα. Το κόστος για την περίοδο της παραμονής στο νοσοκομείο καταγράφηκε πλήρως για 77 ασθενείς. Τελικά, πραγματοποιήθηκε σύγκριση του άμεσου και έμμεσου κόστους της αιμοκάθαρσης και του άμεσου και έμμεσου κόστους της μεταμόσχευσης, καθώς επίσης και ανάλυση χρησιμότητας (QALYs).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το μέσο άμεσο κόστος της μεταμόσχευσης των νεφρών είναι 59980 γερμανικά μάρκα (DM) τον πρώτο χρόνο, ενώ το μέσο έμμεσο κόστος ανέρχεται σε 5150 DM για την ίδια περίοδο. Το κόστος των ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων και της μετεγχειρητικής φροντίδας είναι 15006 DM ανά έτος. Η μεταμόσχευση νεφρού παρουσιάζει εξοικονόμηση χρηματικών πόρων 2 χρόνια μετά την επέμβαση (σε αντίθεση με την αιμοκάθαρση). Επιπλέον, η ποιότητα ζωής των μεταμοσχευμένων ασθενών είναι σαφώς καλύτερη.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η μεταμόσχευση των νεφρών είναι αποτελεσματική για τους ασθενείς στο τελευταίο στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας, τόσο όσον αφορά την ποιότητα ζωής τους, όσο και σχετικά με το κόστος που απαιτείται για τη θεραπεία.

Λέξεις ευρετηρίου: Αιμοκάθαρση, Γερμανία, Κόστος-ωφελιμότητα, Μεταμόσχευση νεφρού, QALYs.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής