Τελ. ενημέρωση:

   16-Sep-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 18(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2001, 156-160

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σύγκριση των κλιμάκων 15D και EQ-5D
στη μέτρηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής

H. Sintonen
Department of Public Health, University of Helsinki, Finland

ΣΚΟΠΟΣ Το αντικείμενο της έρευνας αυτής είναι η περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης της κατάστασης υγείας 15D και η σύγκρισή του με το σύστημα EQ-5D με βάση διάφορα κριτήρια, όπως η σκοπιμότητα, η αξιοπιστία, η εγκυρότητα και η ευαισθησία.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Χρησιμοποιήθηκαν δύο δείγματα. Το πρώτο δείγμα προήλθε από γενικό πληθυσμό της Φινλανδίας (n=359) και για την ανάλυσή του χρησιμοποιήθηκαν συντελεστές συσχέτισης, πολυδιάστατη μήτρα και τεχνικές παλινδρόμησης. Το δεύτερο δείγμα προήλθε από ασθενείς της Νορβηγίας με χρονία πνευμονοπάθεια (n=59) και σε αυτό το δείγμα εξετάστηκαν τα αποτελέσματα από το 15D και το EQ-5D βασισμένο στις ΤΤΟ αξιολογήσεις.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το 15D ήταν εξίσου αποδεκτό με το EQ-5D, αλλά ανώτερο σε αξιοπιστία, σε δυνατότητα διάκρισης και σε ανταποκρισιμότητα σε αλλαγές.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το 15D είναι προτιμητέο στις μελέτες όπου όλες οι παραπάνω παράμετροι είναι απαραίτητες.

Λέξεις ευρετηρίου: Αξιοπιστία, Ευαισθησία, Ποιότητα ζωής, 15D, EQ-5D.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής