Τελ. ενημέρωση:

   16-Sep-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 18(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2001, 161-168

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

O πόνος ως παράμετρος έκβασης διαφόρων αναισθησιολογικών
και αναλγητικών τεχνικών

K. Αθανασιάδης,1 A. Χριστοδουλοπούλου,2 A. Καρόκης,2
Σ. Παπασπύρου,1 Γ. Πιερράκος,3 Γ. Υφαντόπουλος3

1Aναισθησιολογικό Τμήμα, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας,
2Τμήμα Οικονομίας Υγείας, Astra Zeneca SA,
3Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της μελέτης είναι η σύγκριση των συχνότερων, μεταξύ των Ελληνικών νοσοκομείων, τεχνικών χειρουργικής αναισθησίας και μετεγχειρητικής αναλγησίας ως προς την υποκειμενική αξιολόγηση επιπέδων πόνου των ασθενών, μετρούμενης μέσω οπτικής αναλογικής κλίμακας.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Ανοικτή, προοπτική, πολυκεντρική μελέτη σε τρία μεγάλα γενικά νοσοκομεία των Αθηνών, στην οποία συμμετείχαν 308 ασθενείς, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε ολική ή μερική αρθροπλαστική χειρουργική επέμβαση κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους (1.1.98-25.12.98). Όλοι οι ασθενείς ήταν κατάλληλοι για όλες τις τεχνικές χειρουργικής αναισθησίας και μετεγχειρητικής αναλγησίας, ενώ οι αναισθησιολόγοι-ερευνητές ακολούθησαν τη συνήθη αναισθητική και αναλγητική μέθοδο της κλινικής τους. Η αποτελεσματικότητα μετρήθηκε σε επίπεδα υποκειμενικής εκτίμησης του πόνου από τους ασθενείς, μετρούμενη με οπτική αναλογική κλίμακα. Ελέγχθηκε αρχικά η κλινική σημαντικότητα της διαφοράς αποτελεσματικότητας των διαφόρων τεχνικών αναισθησίας και μετεγχειρητικής αναλγησίας, με όριο 5% για την αναγνώριση κλινικής σημαντικής διαφοράς. Ακολούθως, η στατιστική σημαντικότητα της διαφοράς αποτελεσματικότητας ελέγχθηκε με τη χρήση τεχνικών ανάλυσης διακύμανσης. Διενεργήθηκε ανάλυση ευαισθησίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη διακύμανση του κατώτερου επιπέδου κλινικά σημαντικής διαφοράς.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η συνδυασμένη γενική-επισκληρίδια, ραχιαία-επισκληρίδια και επισκληρίδια τεχνική αναισθησίας οδηγεί σε κατώτερα επίπεδα πόνου στο χρονικό διάστημα αμέσως μετά την εγχειρητική επέμβαση. Σε όρους απόλυτης υποκειμενικής εκτίμησης του επιπέδου πόνου, η συνδυασμένη γενική-επισκληρίδια τεχνική αναισθησίας παρουσίασε τα κατώτερα επίπεδα πόνου στην πρώτη μέτρηση μετά την εγχειρητική επέμβαση. Κατά τη διάρκεια της περιόδου χορήγησης μετεγχειρητικής αναλγησίας, η επισκληρίδια τεχνική παρουσίασε την καλύτερη αποτελεσματικότητα, καθώς τα απόλυτα επίπεδα πόνου ήταν σημαντικά χαμηλότερα για τους ασθενείς που δέχθηκαν επισκληρίδια αναλγησία με συνεχή έγχυση, από αυτούς που δέχθηκαν ενδομυϊκή ή από του στόματος μετεγχειρητική αναλγησία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η χρήση μιας οπτικής αναλογικής κλίμακας μέτρησης της υποκειμενικής εκτίμησης του πόνου μπορεί κάλλιστα να ενσωματωθεί στην καθημερινή κλινική πρακτική. Οι συνδυασμένες τεχνικές χειρουργικής αναισθησίας και η επισκληρίδια τεχνική μετεγχειρητικής αναλγησίας οδηγούν σε χαμηλότερα απόλυτα επίπεδα πόνου των ασθενών κατά τη μετεγχειρητική περίοδο.

Λέξεις ευρετηρίου: Αναλογική οπτική κλίμακα, Γενική αναισθησία, Μετεγχειρητική αναισθησία, Περιφερική αναισθησία, Πόνος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής