Τελ. ενημέρωση:

   16-Sep-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 18(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2001, 169-179

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανισότητες στην κατάσταση υγείας και στην παροχή υπηρεσιών στην Ουγγαρία

Á. Szende,1 L. Molnár2
1MEDTAP International, Amsterdam, The Netherlands, and University of York, York, United Kingdom,
2Semmelweis University, Budapest, Hungary

ΣΚΟΠΟΣ Στόχος της μελέτης μας ήταν η μέτρηση της ποιότητας ζωής του ουγγρικού πληθυσμού και η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ ποιότητας ζωής και κοινωνικο-οικονομικών μεταβλητών.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το 1996 διενεργήθηκαν έρευνες πεδίου, που συμπεριελάμβαναν το «εργαλείο» EQ-5D για τη μέτρηση της ποιότητας ζωής, καθώς και άλλες ερωτήσεις για την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση. Επιλέχθηκαν 2 αντιπροσωπευτικές πόλεις στην Ουγγαρία και 3 περιοχές από τη Βουδαπέστη. Τα δεδομένα αποτέλεσαν μια ενιαία πηγή των 5 επιμέρους ερευνών και το συνολικό δείγμα ανήλθε σε 4.083 άτομα. Εκτιμήθηκαν οι μέσοι όροι για την ποιότητα ζωής των διαφόρων κοινωνικο-οικονομικών κατηγοριών. Διαφορές στη σταθμισμένη ποιοτικά επιβίωση μελετήθηκαν με το συνδυασμό των στοιχείων που προήλθαν από τη Στατιστική Υπηρεσία και την παρούσα μελέτη. Η μέθοδος του Le Grand εφαρμόστηκε για τη μέτρηση της ανισότητας στην παροχή της υγειονομικής περίθαλψης. Ο δείκτης ανισότητας Le Grand εκτιμήθηκε για τον αριθμό των επισκέψεων στους γιατρούς και για την κατάσταση υγείας, όπως καταγράφηκε στις διαφορετικές εισοδηματικές κατηγορίες. Η κατάσταση υγείας μετρήθηκε με το δείκτη ποιότητας EQ-5D.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι κύριοι παράγοντες κινδύνου για τη χαμηλή ποιότητα ζωής σχετίζονταν με την ηλικία, το χαμηλό εισόδημα, το να είναι διαζευγμένος (η), τη χαμηλή εκπαίδευση και το γυναικείο φύλο. Οι άνθρωποι με ηλικία από 15-24 έτη είχαν μέση τιμή του δείκτη EQ-5D 0,97, συγκρινόμενοι προς τους ηλικίας άνω των 85 ετών, οι οποίοι είχαν μέση τιμή EQ-5D 0,50. Η μέση αξία ποιότητα ζωής για τις εισοδηματικές ομάδες ήταν 0,73, 0,84, 0,95, 0,93, αντίστοιχα. Το εισόδημα επηρέαζε πολύ έντονα την ποιότητα ζωής κάθε ηλικιακής ομάδας. Οι διαζευγμένοι ή οι χήροι είχαν χαμηλότερη ποιότητα ζωής από ό,τι αυτοί που ζούσαν μόνοι ή ήταν παντρεμένοι, 0,72 έναντι 0,86, αντίστοιχα. Τα άτομα με χαμηλό ή με μικρότερο του μέσου επίπεδο εκπαίδευσης είχαν χαμηλότερη ποιότητα ζωής, συγκρινόμενα προς εκείνα με ανώτερο ή με ανώτερο του μέσου επίπεδο εκπαίδευσης, 0,76 έναντι 0,87, αντίστοιχα. Εκτός από τις περισσότερο νέες ηλικιακές ομάδες, οι γυναίκες είχαν σταθερά χαμηλότερες τιμές ποιότητας ζωής από ό,τι οι άνδρες. Οι παραπάνω μέσες αξίες ήταν 0,86 έναντι 0,79, αντίστοιχα. Σύμφωνα με μια μεγαλύτερη διαφοροποίηση στο προσδόκιμο ζωής (74,7 έναντι 66,1 χρόνια), η ποιότητα του προσδοκώμενου χρόνου ζωής προσαρμόστηκε στα αποτελέσματα ακόμη και για τις ευνοημένες γυναίκες. Η διαφορά, ωστόσο, γίνεται μικρότερη, 64,2 έναντι 60,6, ποιοτικά προσαρμοσμένη στο προσδόκιμο ζωής. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ανισότητα στην κατάσταση υγείας είναι μεγαλύτερη από την ανισότητα στην κατανάλωση υπηρεσιών υγείας. Ο δείκτης Le Grand εκτιμήθηκε ότι είναι 0,06455, παρουσιάζοντας ένα σύστημα υγείας που ωφελεί τους πλούσιους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι οι ουσιαστικότερες κοινωνικο-οικονομικές διαφορές υπάρχουν στην ποιότητα ζωής εντός του πληθυσμού της Ουγγαρίας. Τα στοιχεία υπονοούν ότι η προώθηση της υγείας θα πρέπει να επικεντρωθεί στην επιμήκυνση της ζωής στην περίπτωση των ανδρών και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής στην περίπτωση των γυναικών. Μείωση στις ανισότητες στον τομέα της υγείας δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς τακτοποίηση των ανισοτήτων στο εισόδημα.

Λέξεις ευρετηρίου: ΕQ-SD Ανισότητες Υγείας, Ανικανότητα στην ασθένεια, Η μέθοδος Le Grand, Ουγγαρία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής