Τελ. ενημέρωση:

   16-Sep-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 18(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2001, 180-191

ΑΡΘΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Η ελληνική απόδοση του EuroQol EQ-5D

Γ. Υφαντόπουλος
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ O στόχος της μελέτης αυτής είναι διττός. Αφενός παρουσιάζονται συνοπτικά τα μεθοδολογικά προβλήματα που έχουν συζητηθεί στην Ευρωπαϊκή βιβλιογραφία και αναφέρονται στην επιλεκτικότητα των κατάλληλων εργαλείων για τη μέτρηση της ποιότητας ζωής, κάνοντας ειδική αναφορά στη μεθοδολογία του ΕuroQol. Αφετέρου, αναλύεται η διαδικασία που έχει υιοθετηθεί στη μελέτη αυτή για τη μετάφραση-απόδοση, την αξιοπιστία και εγκυρότητα του ΕQ-5D στην Ελληνική γλώσσα, λαμβάνοντας υπόψη το «πολιτισμικό μας περιβάλλον».

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η μετάφραση-απόδοση του ΕuroQol από την Αγγλική γλώσσα στην Ελληνική έγινε ακολουθώντας όλα τα μεθοδολογικά στάδια που προτείνει η ειδική επιτροπή του ΕuroQol. Aρχικά, ακολουθήθηκαν οι προδιαγραφές για τα στάδια των μεταφράσεων (α) από την Αγγλική προς την Ελληνική και (β) από την Ελληνική προς την Αγγλική και ακολούθησε η πιλοτική έρευνα, η οποία έγινε σε ένα μικρό δείγμα 30 ατόμων. Τα άτομα που συμμετείχαν στην πιλοτική έρευνα, συζήτησαν με τους ερευνητές του ΕuroQol τη δυνατότητα κατανόησης των ερωτήσεων, τη λειτουργικότητα του ερωτηματολογίου, την εγκυρότητά του, την αξιοπιστία του και διάφορα άλλα δεοντολογικά θέματα, που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των συζητήσεων. Στη συνέχεια έγινε έρευνα πεδίου, που κάλυψε 487 άτομα από όλη την Ελλάδα. Έγινε προσπάθεια ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος ως προς το κριτήριο του φύλου, της δημογραφικής-ηλικιακής σύνθεσης, της εκπαίδευσης και της κοινωνικο-οικονομικής κατηγορίας. Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με αντίστοιχες έρευνες που έγιναν στη Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Ισπανία και Ολλανδία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα καλύπτουν τόσο τα ευρήματα της πιλοτικής μελέτης των 30 ατόμων, όσο και της έρευνας πεδίου που αναφέρεται σε δείγμα 487 ατόμων από όλη την Ελλάδα. Τα άτομα της πιλοτικής έρευνας έδειξαν ότι η μετάφραση του EuroQol στην Ελληνική γλώσσα είναι κατανοητή και μπορεί να δοκιμαστεί σε μεγαλύτερο δείγμα ατόμων, ώστε να επιδιωχθεί η διερεύνηση των ψυχομετρικών παραμέτρων που αναφέρονται στην αξιοπιστία και εγκυρότητα (εγκυρότητα περιεχομένου, εγκυρότητα όψεως, εγκυρότητα κριτηρίου, εγκυρότητα δομής) του EuroQol στην Ελληνική γλώσσα και το «πολιτισμικό μας περιβάλλον». Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 76,6% των ατόμων του δείγματος βρήκαν το ερωτηματολόγιο του EuroQol ως σχετικά εύκολο και κατανοητό. Τα άτομα του δείγματος συμμετείχαν σε μια αξιολόγηση 18 επιλεκτικών διαστάσεων του EuroQol. Από την αξιολόγηση αυτή προέκυψε ότι το Ελληνικό σύστημα αξιολόγησης προσεγγίζει πολύ παρόμοια συστήματα, που έχουν αναπτυχθεί στη Γερμανία, την Ισπανία, τη Μεγάλη Βρετανία και την Ολλανδία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το EuroQol μπορεί να εφαρμοστεί με αξιοπιστία και εγκυρότητα σε Ελληνικές μελέτες που αποσκοπούν στη μέτρηση της ποιότητας ζωής.

Λέξεις ευρετηρίου: Αξιολόγηση, ΕQ-5D, EuroQol, Μετάφραση, Ποιότητα ζωής.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής