Τελ. ενημέρωση:

   09-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 19(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2002, 553-560

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συμβολή του αραχιδονικού οξέος στην ενίσχυση
της δραστικότητας των αντιβιοτικών στην πειραματική σήψη
από πολυανθεκτική Pseudomonas aeruginosa

Σ. Σκιαθίτης,1 Ε. Ι. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης,2 Θ. Αδάμης,1
Μ. Μουκταρούδη,2 Β. Κούσουλας,3 Λ. Σαμπράκος,1 Α. Διονυσίου-Αστερίου,3
Π.Ε. Καραγιαννάκος,1 Ε. Γιαμαρέλλου2

1Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας
2Δ' Παθολογική Κλινική
3Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΣΚΟΠΟΣ Η θεραπευτική προσέγγιση της πειραματικής σήψης από πολυανθεκτικό στέλεχος Pseudomonas aeruginosa με την ενδοφλέβια συγχορήγηση αραχιδονικού οξέος (ΑΟ), κεφταζιντίμης και αμικασίνης.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΙ Πέντε κουνέλια χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό της δόσης του ΑΟ, πέντε έγιναν σηπτικά και παρέμειναν χωρίς θεραπεία ως μάρτυρες, πέντε έγιναν σηπτικά και έλαβαν θεραπεία με κεφταζιντίμη και αμικασίνη, πέντε έγιναν σηπτικά και έλαβαν θεραπεία με κεφταζιντίμη, αμικασίνη και ΑΟ και ένα έγινε σηπτικό και έλαβε θεραπεία με κεφταζιντίμη, αμικασίνη και το διαλύτη του ΑΟ. Η σήψη εγκαταστάθηκε με την ενδοφλέβια χορήγηση πολυανθεκτικού στελέχους P. aeruginosa και μισή ώρα μετά χορηγήθηκε θεραπεία με 50 mg/kg κεφταζιντίμης, 15 mg/kg αμικασίνης χωρίς/με ΑΟ σε δόση 25 mg/kg σε έγχυση 10 min. Ακολούθησε τακτική αιμοδυναμική παρακολούθηση και λήψη δειγμάτων αίματος για ποσοτική καλλιέργεια και για τον προσδιορισμό των συγκεντρώσεων της μαλονοδιαλδεΰδης (MDA), των ενδοτοξινών (LPS) και των αντιμικροβιακών. Τρεις ώρες μετά την εφαρμογή της θεραπείας έγινε ευθανασία και λήψη ιστοτεμαχίων προς καλλιέργεια.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μετά την εφαρμογή της θεραπείας, οι μάρτυρες και τα ζωικά πρότυπα στα οποία χορηγήθηκαν μόνο τα αντιμικροβιακά παρουσίασαν σημαντικές αυξομειώσεις της αρτηριακής τους πίεσης και δυσανάλογη βραδυκαρδία, ενώ μετά τη συγχορήγηση του ΑΟ διαπιστώθηκε αρχική πτώση της αρτηριακής πίεσης και διατήρησή της στη συνέχεια σταθερής, χωρίς αυξομειώσεις και χωρίς μεταβολές του αριθμού των σφύξεων. Τρεις ώρες μετά τη συγχορήγηση του ΑΟ με τα αντιμικροβιακά μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των αποικιών στο αίμα καθώς και στους μεσεντέριους λεμφαδένες και στον πνεύμονα. Παράλληλα, αυξήθηκαν οι συγκεντρώσεις της MDA, οι οποίες δεν συσχετίστηκαν με τις συγκεντρώσεις των αντιμικροβιακών και των LPS.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η συγχορήγηση ΑΟ με αντιμικροβιακά αποτελεί αξιόλογη προοπτική για τη θεραπεία πειραματικής σήψης από πολυανθεκτική P. aeruginosa. H δράση του θα μπορούσε να αποδοθεί στη μη ενζυμική υπεροξείδωσή του.

Λέξεις ευρετηρίου: Αμικασίνη, Αραχιδονικό οξύ, Κεφταζιντίμη, Σήψη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής