Τελ. ενημέρωση:

   06-Jun-2005
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 22(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2005, 134-145

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Πιθανολογική θεωρία
Πιθανολογικός λογισμός ή λογισμός αβεβαιότητας

Ε. Ανευλαβής
Κωνσταντοπούλειο ΓN Ν. Ιωνίας «Η Αγία Όλγα», Αθήνα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 1. Εισαγωγή
 2. Η πιθανολογική θεωρία είναι επιστήμη όπως όλες οι άλλες επιστήμες
 3. Η έννοια της πιθανότητας-προσπάθεια ορισμού
 4. Βραχεία ιστορική αναδρομή και περιληπτική περιγραφή της θεωρίας των πιθανοτήτων
  4.1. Η κλασική θεωρία της πιθανότητας (αρχή της ισοπιθανότητας. Η θεωρία του Laplace)
  4.2. Η νεότερη θεωρία της πιθανότητας (αρχή της οριακής τιμής της σχετικής συχνότητας. Η θεωρία του von Misses)
  4.3. Η λύση του Reichenbach στο πρόβλημα των μοναδικών εκβάσεων
  4.4. Η έννοια της οριακής τιμής της σχετικής συχνότητας
 5. Η θεωρία της λογικής πιθανότητας
  5.1. Θεωρία της λογικής πιθανότητας κατά τον Carnap (επαγωγική-λογική πιθανότητα)
 6. Η έννοια της τυχαιότητας

Λέξεις ευρετηρίου: Επαγωγική πιθανότητα, Κλασική θεωρία πιθανοτήτων, Λογική πιθανότητα, Πιθανολογική θεωρία, Τυχαιότητα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής