Τελ. ενημέρωση:

   06-Jun-2005
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 22(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2005, 157-169

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Η έννοια του αποδοτέου κλάσματος στην εφαρμοσμένη ιατρική έρευνα#

Π. Γαλάνης,## Λ. Σπάρος
Eργαστήριο Κλινικής Επιδημιολογίας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

# Μερική χρηματοδότηση: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αθηνών
## Ο Π. Γαλάνης είναι υπότροφος του Ιδρύματος Α.Σ. ΩΝΑΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 1. Εισαγωγή
 2. Μέτρα συχνότητας
  2.1. Εμπειρικά μέτρα συχνότητας
  2.2. Θεωρητικά μέτρα συχνότητας
 3. Μέτρα αποτελέσματος και αιτιακά μέτρα αποτελέσματος
 4. Αιτιολογικό μοντέλο
  4.1. Αιτίες της νόσου
  4.2. Αιτιολογικό μοντέλο της αναγκαίας και επαρκούς αιτίας
  4.3. Βιολογική συνεπίδραση
 5. Αποδοτέα κλάσματα
  5.1. Η έννοια του αποδοτέου κλάσματος
  5.2. Αποδοτέο κλάσμα στους εκτεθειμένους
  5.3. Αποδοτέο κλάσμα στον πληθυσμό
 6. Συμπεράσματα

Λέξεις ευρετηρίου: Αποδοτέο κλάσμα στον πληθυσμό, Αποδοτέο κλάσμα στους εκτεθειμένους, Μέτρα αποτελέσματος, Μέτρα συχνότητας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής