Τελ. ενημέρωση:

   06-Jun-2005
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 22(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2005, 178-191

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Μέτρα συχνότητας των νοσημάτων#

Π. Γαλάνης,## Λ. Σπάρος
Eργαστήριο Κλινικής Επιδημιολογίας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

# Μερική χρηματοδότηση: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αθηνών
## Ο Π. Γαλάνης είναι υπότροφος του Ιδρύματος Α.Σ. ΩΝΑΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 1. Εισαγωγή
 2. Η έννοια της νοσηρότητας
 3. Κλειστοί και ανοικτοί πληθυσμοί
 4. Μέτρα συχνότητας
  4.1. Εμπειρικά μέτρα συχνότητας
  4.1.1. Επίπτωση-ποσοστό
  4.1.2. Επίπτωση-πυκνότητα
  4.1.3. Επιπολασμός

  4.2. Θεωρητικά μέτρα συχνότητας
  4.2.1. Κίνδυνος
  4.2.2. Οτζ μιας πιθανότητας
 5. Σύνοψη

Λέξεις ευρετηρίου: Επιπολασμός, Επίπτωση-ποσοστό, Επίπτωση-πυκνότητα, Κίνδυνος, Μέτρα συχνότητας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής