Τελ. ενημέρωση:

   06-Jun-2005
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 22(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2005, 199-207

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Τα συστηματικά σφάλματα στις αιτιολογικές επιδημιολογικές μελέτες

Κ. Μέλλου, Λ. Σπάρος
Εργαστήριο Κλινικής Επιδημιολογίας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 1. Εισαγωγή
 2. Ορολογία
 3. Τύποι συστηματικού σφάλματος
 4. Συστηματικά σφάλματα επιλογής
  4.1. Παραδείγματα συστηματικού σφάλματος επιλογής στις μελέτες κοορτών
  4.2. Παραδείγματα συστηματικού σφάλματος επιλογής στις μελέτες «ασθενών-μαρτύρων»
 5. Συστηματικά σφάλματα πληροφορίας
  5.1. Οι συνέπειες της διαφορικής και της μη διαφορικής δυσταξινόμησης
  5.2. Παραδείγματα συστηματικού σφάλματος πληροφορίας στις μελέτες κοορτών
  5.3. Παραδείγματα συστηματικού σφάλματος πληροφορίας στις μελέτες «ασθενών-μαρτύρων»
 6. Η έννοια του συγχυτή
  6.1. Τα κριτήρια ενός συγχυτή
 7. Συμπέρασμα

Λέξεις ευρετηρίου: Εγκυρότητα, Μεροληψία, Συγχυτής, Συστηματικό σφάλμα επιλογής, Συστηματικό σφάλμα πληροφορίας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής