Τελ. ενημέρωση:

   27-Jul-2010
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 27(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2010, 585-593

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Αιματολογικές διαταραχές που προκαλούνται από φάρμακα
Β. Διαταραχές της κοκκιώδους σειράς

Γ.Χρ. Μελέτης, Κ. Κωνσταντόπουλος
Α΄ Παθολογική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο «Λαϊκό», Αθήνα

Ανασκοπούνται οι διαταραχές της κοκκιώδους σειράς που μπορεί να προκληθούν από τη θεραπευτική χορήγηση διαφόρων φαρμάκων και ουσιών. Είναι γεγονός ότι διάφορα φάρμακα είναι δυνατόν να προκαλέσουν διαταραχές στην παραγωγή, την ωρίμανση, τη λειτουργία και τη μορφολογία των κυττάρων της κοκκιώδους σειράς και ειδικότερα των πολυμορφοπυρήνων, ενώ αρκετά -κυρίως κυτταροστατικά- φάρμακα προδιαθέτουν στην εμφάνιση δευτεροπαθών μυελικών νεοπλασμάτων. Η έγκαιρη διερεύνηση και διάγνωση των συγκεκριμένων διαταραχών θα βοηθήσει στη σωστότερη χρήση των εν λόγω φαρμάκων στην καθημερινή κλινική πρακτική.

Λέξεις ευρετηρίου: Ακοκκιοκυτταραιμία, Ηωσινοφιλία, Λευχαιμία σχετιζόμενη με την αγωγή, Μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο σχετιζόμενο με την αγωγή, Ουδετεροπενία, Ουδετεροφιλία, Φάρμακα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής