Τελ. ενημέρωση:

   27-Jul-2010
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 27(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2010, 614-621

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ο σύγχρονος ρόλος του διαθωρακικού υπερηχογραφήματος
στη μελέτη των παθήσεων του θώρακα στη μονάδα εντατικής θεραπείας

Κ. Στεφανίδης,1 Σ. Δημόπουλος,2 Π. Πολίτης,2 Σ. Νανάς2
1Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα, Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», Αθήνα
2Α' Κλινική Εντατικής Θεραπείας, Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Αθήνα

Μέχρι σήμερα, το υπερηχογράφημα είχε θεωρηθεί ως μια μέθοδος μη ικανοποιητικά προσβάσιμη στην απεικόνιση παθήσεων του πνευμονικού παρεγχύματος και του υπεζωκότα λόγω της αδυναμίας του ήχου να διαπεράσει τον αεροπληθή πνεύμονα. Παρά τους περιορισμούς του, το διαθωρακικό υπερηχογράφημα αποτελεί ένα σημαντικό διαγνωστικό εργαλείο σε αυξανόμενο αριθμό παθολογικών καταστάσεων όπως η πνευμονία, η ατελεκτασία, οι διάχυτες πνευμονοπάθειες, η πνευμονική εμβολή, ο πνευμοθώρακας και η υπεζωκοτική συλλογή. Η υπερηχογραφική μελέτη των παθήσεων του θώρακα βασίζεται στην παρακολούθηση διαφόρων τεχνητών σφαλμάτων, σημείων και γραμμών του φυσιολογικού πνεύμονα και υπεζωκότα, καθώς και ειδικών σημείων και γραμμών που σχετίζονται με παθολογία. Το γεγονός ότι το διαθωρακικό υπερηχογράφημα είναι εξέταση εύκολα επαναλήψιμη, δίπλα στο κρεβάτι του βαρέως πάσχοντος και χωρίς ακτινοβολία, την καθιστά ένα ελκυστικό απεικονιστικό εργαλείο σε καθημερινή βάση, ειδικά στη διαχείριση των βαρέως πασχόντων. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η ανάδειξη του σύγχρονου ρόλου του διαθωρακικού υπερηχογραφήματος στη μελέτη των παθήσεων του θώρακα των βαρέως πασχόντων ασθενών της μονάδας εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ).

Λέξεις ευρετηρίου: Βαρέως πάσχων, Διαθωρακικό υπερηχογράφημα, Μονάδα εντατικής θεραπείας, Υπερηχογραφία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής