Τελ. ενημέρωση:

   29-Jul-2010
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 27(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2010, 640-642

ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Χρησιμότητα των αρχικών εξετάσεων για τη διάγνωση ύποπτης γρίπης των χοίρων

V. Wiwankitkit
Wiwanitkit House, Bangkhae, Bangkok, Thailand

Η γρίπη των χοίρων αποτελεί ένα νέο παγκόσμιο πρόβλημα. Η διάγνωσή της βασίζεται στα ευρήματα μεθόδου που στηρίζεται στην PCR. Εντούτοις, είναι αναγκαία η αναζήτηση της νόσου με μια μέθοδο ταχείας, μαζικής, πρωτογενούς αναζήτησης. Συνοψίζονται και συζητούνται ορισμένα σημαντικά σημεία διαφόρων μεθόδων που μπορούν να εφαρμοστούν σε ύποπτες περιπτώσεις γρίπης των χοίρων. Η πρώτη μέθοδος αφορά στη μέτρηση των λευκών που είναι χρήσιμη για τη διάκριση μεταξύ μικροβιακής και ιογενούς λοίμωξης, ενώ η δεύτερη είναι η ταχεία δοκιμασία για την influenza A/influenza B, που μπορεί να αποκλείσει τη λοίμωξη από γρίπη.

Λέξεις ευρετηρίου: Γρίπη των χοίρων, Διάγνωση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής