Τελ. ενημέρωση:

   29-Jul-2010
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 27(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2010, 650-661

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Προσδιορισμός της ελληνικής κλινικής πρακτικής για την αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου

Γ. Υφαντόπουλος,1 Β. Παπαγιαννοπούλου,1 Σ. Παπανικολάου2
1Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2Janssen Cilag Φαρμακευτική ΑΕΒΕ, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η καταγραφή της ακολουθίας των τεχνικών αναλγησίας που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου και ειδικότερα ανά 48ωρο και κατηγορία χειρουργικής επέμβασης στην Ελλάδα.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Πραγματοποιήθηκε μια πολυκεντρική έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία της Ελλάδας, κατά την οποία αντιπροσωπευτικό δείγμα 249 χειρουργών και αναισθησιολόγων απ' όλη την Ελλάδα ερωτήθηκε με τη μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης και τη χρήση προκαθορισμένου ερωτηματολογίου για τις τεχνικές αναλγησίας που χρησιμοποιούνται μετά από την έξοδο του ασθενούς από το χειρουργείο και μέχρι το πέμπτο 48ωρο μετά τη χειρουργική επέμβαση. Η εγκυρότητα των εκτιμήσεων επιβεβαιώθηκε με τη μέθοδο του Delphi Panel, στο οποίο συμμετείχαν 40 χειρουργοί και αναισθησιολόγοι από 8 δημόσια νοσοκομεία της Αττικής. Οι διαφορετικές τεχνικές αναλγησίας που εξετάστηκαν ανά χειρουργική επέμβαση ήταν (α) ενδοφλέβια χορήγηση με τη μορφή ώσης (bolus), (β) σταθερή έγχυση (set), (γ) επισκληρίδια, (δ) αποκλεισμός νευρών, (ε) από του στόματος χορήγηση αναλγησίας, (στ) ελεγχόμενη από τον ασθενή επισκληρίδια (PCEA), (ζ) ελεγχόμενη από τον ασθενή ενδοφλέβια έγχυση (IV-PCA), (η) ενδομυϊκή (IM), (θ) υποδόρια και (ι) συνδυασμός τεχνικών αναλγησίας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η χορήγηση τεχνικών αναλγησίας για την αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου στην Ελλάδα διεξάγεται κυρίως κατά την περίοδο των 6 πρώτων ημερών μετά από την επέμβαση. Η επισκληρίδια επιλέγεται ως τεχνική αναλγησίας για το πρώτο 48ωρο στις χειρουργικές επεμβάσεις αρθροπλαστικής γόνατος (29%) και ισχίου (25%), κάτω άκρων (22%), άνω (16%) και κάτω (19%) κοιλίας, καθώς και στις γυναικολογικές (33%) και νεφρολογικές επεμβάσεις (18%), ενώ η ενδοφλέβια bolus χορήγηση αναλγησίας σε επεμβάσεις άνω άκρων (28%), σπονδυλικής στήλης (21%) και ουροποιογεννητικού συστήματος (20%). Για το δεύτερο 48ωρο επιλέγεται η από του στόματος χορήγηση αναλγησίας για τις χειρουργικές επεμβάσεις αρθροπλαστικής γόνατος (14%) και ισχίου (13%), άνω (25%) και κάτω (22%) άκρων, γυναικολογικές (21%) και ουροποιογεννητικού (24%), ενώ η ενδομυϊκή χορήγηση χρησιμοποιείται σε επεμβάσεις άνω (16%) και κάτω (12%) κοιλίας. Όσον αφορά στο τρίτο 48ωρο, η τεχνική αναλγησίας που χρησιμοποιείται είναι η από του στόματος χορήγηση αναλγησίας, με την πλειοψηφία των ιατρών ωστόσο να μη χορηγεί κάποια μορφή αναλγησίας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα από την ανάλυση της ακολουθίας των τεχνικών αναλγησίας καταδεικνύουν ότι η εκλογή των τεχνικών αναλγησίας για την αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου εξαρτάται από την κατηγορία χειρουργικής επέμβασης. Οι ευρύτερα χρησιμοποιούμενες τεχνικές αναλγησίας είναι για το πρώτο 48ωρο η επισκληρίδια, η ενδοφλέβια bolus και η ενδομυϊκή, ενώ για το δεύτερο 48ωρο η από του στόματος, η ενδοφλέβια bolus και η ενδομυϊκή χορήγηση.

Λέξεις ευρετηρίου: Διαχείριση πόνου, Μετεγχειρητικός πόνος, Τεχνικές αναλγησίας, Χειρουργικές επεμβάσεις.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής