Τελ. ενημέρωση:

   29-Jul-2010
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 27(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2010, 662-668

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Γνώσεις και απόψεις των εργαζομένων για την προμήθεια των υλικών στα ελληνικά νοσοκομεία

M. Καλογεροπούλου,1 Θ. Κατοστάρας2
1Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Πρωταρχικός σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η καταγραφή των μεθόδων διαχείρισης των υλικών και η διερεύνηση της άποψης των εργαζομένων σχετικά με τη διαδικασία προμήθειας υλικών στα ελληνικά νοσοκομεία.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε και ελέγχθηκε από το Εργαστήριο Δημογραφίας του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και περιέχει 18 ερωτήσεις, ενώ το δείγμα αποτέλεσαν 214 εργαζόμενοι δημόσιων νοσοκομείων της Αττικής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η ανάλυση κατέδειξε ότι μόνο το 6,5% των εργαζομένων γνωρίζει το κόστος των υλικών που διαχειρίζεται, ενώ το 82,2% αναφέρει ότι θα χρησιμοποιούσε τα υλικά με μεγαλύτερη σύνεση αν γνώριζε το κόστος τους. Βρέθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ της πιθανότητας διαχείρισης των υλικών με μεγαλύτερη σύνεση και των ετών προϋπηρεσίας του εργαζομένου. Όσον αφορά στη διαδικασία προμηθειών, το 37,4% των εργαζομένων δήλωσε ότι δεν συμπληρώνει ποτέ έντυπο προμηθειών. Η πιθανότητα να συμπληρώνει έντυπο ο εργαζόμενος είναι μεγαλύτερη όταν έχει πολλά χρόνια υπηρεσίας στο νοσοκομείο, ενώ, αντίθετα, είναι μικρότερη όταν ο εργαζόμενος είναι γιατρός. Το 69,1% των εργαζομένων είναι δυσαρεστημένο από την κατάσταση που επικρατεί στα ελληνικά νοσοκομεία και αναφέρει ότι η προμήθεια των υλικών δεν γίνεται με την κατάλληλη διαδικασία. Συγκεκριμένα, το 55,6% των εργαζομένων δηλώνει ότι θα ήθελε η προμήθεια των υλικών να γίνεται από κάθε κλινική ή τμήμα χωριστά.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Υπάρχει η αίσθηση ότι οι ανάγκες φροντίδας υγείας δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς, εξαιτίας της μη σωστής διαχείρισης των πόρων στον τομέα της υγείας και το γεγονός αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη αποτελεσματικότερης διαχείρισης.

Λέξεις ευρετηρίου: Διαχείριση, Εργαζόμενοι, Νοσοκομείο, Προμήθειες, Υλικά.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής