Τελ. ενημέρωση:

   29-Jul-2010
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 27(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2010, 669-674

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Γνώσεις για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.
Oι φοιτητές υγειονομικών σχολών γνωρίζουν περισσότερα;

Σ. Χατζημιχαηλίδου,1 Ε. Παναγοπούλου,2,3 Δ. Νιάκας3
1«Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
2Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
3Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα

ΣΚΟΠΟΣ Η σύγκριση των γνώσεων για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα μεταξύ φοιτητών υγειονομικών σχολών και μη.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Συμμετείχαν 287 φοιτήτριες διαφόρων σχολών -υγειονομικών και μη- της Θεσσαλονίκης, ηλικίας από 18-35 ετών. Για το σκοπό της παρούσας μελέτης επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο για τις γνώσεις και τις στάσεις των Μπένου, Καβάκα, Παναγοπούλου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Όσον αφορά στις γνώσεις για το ποιες ασθένειες μεταδίδονται με τη σεξουαλική επαφή, η σύγκριση των ομάδων έδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές για την ηπατίτιδα Α (p=0,000), για την ηπατίτιδα C (p=0,000) και για τη φυματίωση (p=0,001) μεταξύ των φοιτητριών υγειονομικών σχολών και μη. Στους τρόπους μετάδοσης του AIDS και της ηπατίτιδας Β περισσότερες φοιτήτριες υγειονομικών σχολών θεωρούσαν ότι μεταδίδεται με το σάλιο, ενώ λιγότερες ότι μεταδίδεται με τα έντομα. Όσον αφορά στο τι σημαίνει προφύλαξη από το AIDS, η χρήση προφυλακτικών θεωρήθηκε σωστή από το 97,7% του συνόλου των ερωτηθέντων και η χρήση προφυλακτικών για προστασία από την ηπατίτιδα Β θεωρήθηκε σωστή από το 96,5% των ερωτηθέντων. Σχετικά με τους τρόπους προφύλαξης από το AIDS, στατιστικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν στην παράμετρο «να κατουρήσεις μετά από τη σεξουαλική επαφή» (x2=10,270, p=0,006) και στη χρήση του εμβολίου (x2=6,831, p=0,033) και για την ηπατίτιδα Β στατιστικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν στις παραμέτρους «να κατουρήσεις μετά από τη σεξουαλική επαφή» (x2=21,784, p=0,001) και στη χρήση του εμβολίου (x2=12,591, p=0,002) μεταξύ των φοιτητριών υγειονομικών σχολών και μη. Τέλος, αποτελεσματικότερος τρόπος προστασίας από το AIDS και την ηπατίτιδα Β θεωρήθηκε το προφυλακτικό από το 97,9% του δείγματος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ενώ το σύνολο των ερωτηθέντων φαίνεται να γνωρίζει τους τρόπους μετάδοσης και προφύλαξης από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, η επάρκεια των γνώσεων δεν είναι ικανοποιητική. Εξακολουθεί να επικρατεί ασάφεια σε αρκετά θέματα, ακόμη και σε φοιτήτριες υγειονομικών σχολών. Παρόλο που οι στρατηγικές ενημέρωσης και πρόληψης φαίνεται να είναι αποτελεσματικές, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις για τη χρήση του προφυλακτικού, είναι εμφανές ότι δεν επαρκούν για να καλύψουν όλα τα γνωστικά κενά και τις αντιφάσεις και, επομένως, είναι σημαντικό να αρχίσουν σχετικές εκστρατείες, ενώ τα προγράμματα πρόληψης να προσαρμοστούν για να καλύψουν τις νέες ανάγκες.

Λέξεις ευρετηρίου: Γνώσεις, Ηπατίτιδα Β, Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, Σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας, Φοιτήτριες Ιατρικής.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής