Τελ. ενημέρωση:

   29-Jul-2010
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 27(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2010, 675-683

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιπολασμός κοινών ψυχιατρικών διαταραχών σε μια νησιωτική περιοχή.
Εκτίμηση αναγκών και σχεδιασμός δράσεων ψυχικής υγείας

Σ. Στυλιανίδης,1,3 Π. Σκαπινάκης,2 Σ. Παντελίδου,1 Π. Χονδρός,1 Α. Αυγουστάκη,1 Μ. Ζιακούλης1
1Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ), Αθήνα
2Ψυχιατρικό Τμήμα, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
3Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Αντικείμενο μελέτης της παρούσας έρευνας ήταν ο επιπολασμός κοινών ψυχικών διαταραχών στο γενικό πληθυσμό της Πάρου-Αντιπάρου, καθώς και η διερεύνηση των συσχετίσεών τους με κοινωνικο-δημογραφικές μεταβλητές. Η εκτίμηση της συχνότητας των ψυχιατρικών διαταραχών στο γενικό πληθυσμό αποτελεί ένα βασικό εργαλείο σχεδιασμού δράσεων προαγωγής της ψυχικής υγείας σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Πρωτογενής συγχρονική μελέτη σε δείγμα 506 ατόμων από το γενικό πληθυσμό, που επιλέχθηκαν με απλή τυχαία δειγματοληψία. Οι συνεντεύξεις έλαβαν χώρα στο σπίτι των συμμετεχόντων με τη βοήθεια φορητού υπολογιστή από εκπαιδευμένη ομάδα 15 φοιτητών Ψυχολογίας με εποπτεία. Η ψυχιατρική νοσηρότητα εκτιμήθηκε με την πλήρως δομημένη συνέντευξη Clinical Interview Schedule Revised (CIS-R), αναθεωρημένη κλινική διαγνωστική συνέντευξη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Από τα 776 άτομα που επιλέχθηκαν, δέχθηκαν να συμμετάσχουν τα 506 (ποσοστό συμμετοχής 65%). Από αυτούς, 65% ήταν γυναίκες και 35% άνδρες. Η μέση ηλικία του δείγματος ήταν τα 44 έτη (ηλικιακό εύρος 18-74). Κλινικά σημαντική νοσηρότητα εμφάνιζε το 22% του δείγματος (95% ΔΕ 19-26%). Οι γυναίκες είχαν σημαντικά υψηλότερη νοσηρότητα σε σχέση με τους άνδρες, 30% έναντι 13%. Ο επιπολασμός της κατάθλιψης στις γυναίκες ήταν 7,88% και στους άνδρες 1,14%. Επιβλαβής χρήση οινοπνεύματος βρέθηκε σε ποσοστό 13,06% (23,86% στους άνδρες και 3% στις γυναίκες). Ως προς τις συσχετίσεις με τις κοινωνικο-δημογραφικές μεταβλητές στην πολυμεταβλητή ανάλυση βρέθηκε ότι οι γυναίκες, οι ανύπαντροι και οι άνεργοι παρουσίαζαν υψηλότερη νοσηρότητα, ενώ τα άτομα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και τα άτομα που δήλωναν υψηλό οικογενειακό εισόδημα, παρουσίαζαν χαμηλότερη νοσηρότητα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα συνάδουν με τα δεδομένα που προέρχονται τόσο από την ελληνική όσο και από τη διεθνή βιβλιογραφία. Αυτά θα αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό νέων ερευνητικών υποθέσεων και παρεμβάσεων, με στόχο τη βελτίωση των ψυχιατρικών υπηρεσιών και των δράσεων προαγωγής και αγωγής της ψυχικής υγείας στην περιοχή.

Λέξεις ευρετηρίου: Κοινωνικο-δημογραφικές μεταβλητές, Νησιωτικές περιοχές, Προαγωγή ψυχικής υγείας, Ψυχιατρική νοσηρότητα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής