Τελ. ενημέρωση:

   04-Feb-2015
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 32(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2015, 36-44

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διερεύνηση άγχους και κατάθλιψης σε άτομα εξαρτημένα από ουσίες

Κ. Θανοπούλου,1 Ε. Καμπά,2 Μ. Τσιρώνη,1 Σ. Τζιαφέρη,1 Σ. Παπαπέτρου,1 Β. Αλικάρη,1 Σ. Ζυγά1
1Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σπάρτη
2Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση των επιπέδων άγχους και κατάθλιψης ατόμων εξαρτημένων από ουσίες, τα οποία ζήτησαν βοήθεια από το Πρόγραμμα Ψυχικής Απεξάρτησης Τοξικομανών.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Για τη διεξαγωγή της έρευνας θεωρήθηκε ως καταλληλότερη η ποσοτική μέθοδος. Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 79 άτομα, εξαρτημένα από ουσίες. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν ανώνυμα αυτοσυμπληρούμενα ερωτηματολόγια καταγραφής κοινωνικοδημογραφικών στοιχείων, η κλίμακα μέτρησης του άγχους του Spielberger και η κλίμακα κατάθλιψης του A.T. Beck.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι αντίστοιχες επαγωγικές αναλύσεις έδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς το άγχος και την κατάθλιψη των υποκειμένων σε σχέση με το φύλο τους, τις ηλικιακές ομάδες που ανήκαν, την οικογενειακή τους κατάσταση και κυρίως το στάδιο θεραπείας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Φάνηκε ότι το Πρόγραμμα Ψυχικής Απεξάρτησης Τοξικομανών μπορεί να διαχειριστεί το αίτημα του εξαρτημένου από ουσίες ατόμου, να αντιμετωπίσει τόσο το άγχος όσο και την κατάθλιψη.

Λέξεις ευρετηρίου: Εξάρτηση, Θεραπεία της εξάρτησης, Θεραπευτική κοινότητα, Κατάχρηση ουσιών, Συν-νοσηρότητα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής