Τελ. ενημέρωση:

   09-Mar-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2021, 200-206

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιδράσεις δημογραφικών και κλινικών χαρακτηριστικών
στην ποιότητα ζωής ασθενών που πάσχουν από μελάνωμα

Μ. Θεοδωρακοπούλου,1 Ο. Γκοβίνα,2 Ο. Καστανά,3 Δ. Τσούτσος,4 Γ. Ζoρμπάς,4 Κ. Δούλη,4 Χ. Αγγέλη,5 Ι. Καλεμικεράκης2
1Χειρουργεία, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα
2Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα
3Τμήμα Μελανώματος, «Ευρωκλινική Αθηνών», Αθήνα
4Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής και Μικροχειρουργικής, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα
5Γ΄ Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση της επίδρασης των δημογραφικών και των κλινικών χαρακτηριστικών στην ποιότητα ζωής ασθενών που πάσχουν από μελάνωμα, μετά τη χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση της βλάβης και κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το δείγμα της μελέτης περιλάμβανε ασθενείς με μελάνωμα που προσήλθαν στο ιατρείο μελανώματος για τη διαδικασία παρακολούθησης, μετά τη χειρουργική εξαίρεση της κακοήθειας, με ή χωρίς συμπληρωματική θεραπεία. Έγινε δειγματοληψία ευκολίας, με το ερωτηματολόγιο SF-36, με αυτοσυμπλήρωση από τους συμμετέχοντες. Η μελέτη διήρκεσε από τον Ιούνιο έως και τον Σεπτέμβριο 2018 και συνολικά εντάχθηκαν σε αυτή 152 ασθενείς.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η συνολική ποιότητα ζωής φάνηκε να συσχετίζεται αρνητικά με την ηλικία (p=0,000). Ομοίως, η σωματική και η ψυχική συνιστώσα αυτής συσχετιζόταν αρνητικά με το φύλο, με τις γυναίκες να παρουσιάζουν χειρότερη ποιότητα ζωής σε σχέση με τους άνδρες (p=0,001 και p=0,003, αντίστοιχα). Επί πλέον, αρνητικά φάνηκε να συσχετίζονται οι συνιστώσες της κλίμακας με τον αριθμό των χειρουργικών επεμβάσεων (p=0,000), τη λήψη χημειοθεραπείας (p≤0,003) και τη συννοσηρότητα (p≤0,004). Αντίθετα, η συνολική ποιότητα ζωής φάνηκε να συσχετίζεται θετικά με το επίπεδο σπουδών (p=0,000) και μόνο η σωματική συνιστώσα με τον χρόνο από το χειρουργείο (p=0,02).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σε αυξημένο κίνδυνο πτωχής ποιότητας ζωής βρέθηκε να είναι οι γυναίκες ασθενείς, όσοι είχαν υποβληθεί σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις και χημειοθεραπεία και οι ασθενείς με συννοσηρότητα. Το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και η χρονική απόσταση από το χειρουργείο είναι παράγοντες που πιθανόν ενισχύουν την ποιότητα ζωής.

Λέξεις ευρετηρίου: Μελάνωμα, Ποιότητα ζωής, Χαρακτηριστικά ασθενών.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής