Τελ. ενημέρωση:

   09-Mar-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2021, 207-214

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Παράγοντες που επηρεάζουν την ακρίβεια του 18F-FDG PET/CT
στην ανίχνευση επιπρόσθετων εστιών του όγκου στον καρκίνο του μαστού

A. Simsek,1 K. Kutluturk,1 A. Comak,2 A. Akatli,3 E. Kekilli,2 B. Unal1
1Department of General Surgery, Turgut Ozal Medical Center, School of Medicine, Inonu University, Malatya,
2Department of Nuclear Medicine, Turgut Ozal Medical Center, School of Medicine, Inonu University, Malatya,
3Department of Pathology, Turgut Ozal Medical Center, School of Medicine, Inonu University, Malatya, Τουρκία

ΣΚΟΠΟΣ Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του 18F-FDG PE/CT ως προς την ανίχνευση επιπρόσθετων εστιών του όγκου στον καρκίνο του μαστού.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Εξετάστηκαν αναδρομικά τα δεδομένα γυναικών που υποβλήθηκαν σε εξέταση 18F-FDG PET/CT πριν από τη χειρουργική επέμβαση για καρκίνο του μαστού μεταξύ Ιανουαρίου 2013 και Δεκεμβρίου 2018.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ανιχνεύτηκαν επί πλέον εστίες του όγκου σε 95 περιπτώσεις με το 18F-FDG PET/CT. Η διάγνωση επιβεβαιώθηκε με ιστοπαθολογική εξέταση σε 81 περιπτώσεις. Η ευαισθησία, η ειδικότητα, οι θετικές προγνωστικές τιμές, η αρνητική προγνωστική τιμή και η συνολική ακρίβεια των 18F-FDG PET/CT για την ανίχνευση επιπρόσθετων εστιών του όγκου ήταν 77,7%, 79,48%, 66,3%, 87,32% και 79,23%, αντίστοιχα. Τα ψευδώς αρνητικά και τα ψευδώς θετικά ποσοστά ήταν 22,22% και 20,51%, αντίστοιχα. Μόνο η ηλικία της ασθενούς συσχετίστηκε θετικά με την ακρίβεια του 18F-FDG PET/CT για την ανίχνευση επιπρόσθετων εστιών του όγκου. Η ακρίβεια ήταν χαμηλότερη στις γυναίκες ηλικίας ≤50 ετών, ενώ βρέθηκε σημαντική αύξηση ψευδώς θετικών ευρημάτων στις εν λόγω γυναίκες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το 18F-FDG PET/CT δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη συμβατική διαγνωστική διαδικασία για την αξιολόγηση πρόσθετων εστιών του όγκου στον καρκίνο του μαστού. Υπάρχει σημαντική αύξηση των ψευδώς θετικών ευρημάτων του 18F-FDG PET/CT σε γυναίκες ηλικίας ≤50 ετών σχετικά με την αξιολόγηση πρόσθετων εστιών του όγκου στον καρκίνο του μαστού.

Λέξεις ευρετηρίου: Εστίες όγκου, Καρκίνος του μαστού, PET/CT, Πολυεστίαση, Πολυκεντρικότητα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής