Τελ. ενημέρωση:

   09-Mar-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2021, 215-223

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιπολασμός, διάγνωση, θεραπεία και ρύθμιση της υπέρτασης στην Ελλάδα:
Εθνική επιδημιολογική μελέτη ΕΜΕΝΟ

Γ.Σ. Στεργίου,1 Α. Μέντη,1 Ν. Καλπουρτζή,2 Μ. Γαβανά,3 Α. Βανταράκης,4 Γ. Χλουβεράκης,5 Χ. Χατζηχριστοδούλου,6 Γ. Τρυψιάνης,7 Π.Β. Βούλγαρη,8 Ι. Αλαμάνος,9 Α. Καρακώστα,2 Γ. Τουλούμη2
1Κέντρο Υπέρτασης STRIDE-7, Γ΄ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Αθήνα
2Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Αθήνα
3Εργαστήριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής Ιατρικής και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιατρική Σχολή, Θεσσαλονίκη
4Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
5Τμήμα Βιοστατιστικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ιατρική Σχολή, Ηράκλειο
6Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
7Τμήμα Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη
8Ρευματολογική Κλινική, Τομέας Παθολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
9Ινστιτούτο Επιδημιολογίας, Προληπτικής Ιατρικής και Δημόσιας Υγείας, Κέρκυρα

ΣΚΟΠΟΣ Διερεύνηση του επιπολασμού, της επίγνωσης, της θεραπείας και της ρύθμισης της υπέρτασης στην Ελλάδα μέσω της εθνικής επιδημιολογικής μελέτης ΕΜΕΝΟ (2013–2016).

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Πραγματοποιήθηκε πολυσταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία για την επιλογή αντιπροσωπευτικού δείγματος του γενικού πληθυσμού ενηλίκων (≥18 έτη) σε 577 περιοχές σε όλη την επικράτεια. Ως υπέρταση ορίστηκε η αρτηριακή πίεση (ΑΠ) ≥140/90 mmHg (μέση τιμή 2ης–3ης μέτρησης, ή/και λήψη αντιυπερτασικής θεραπείας. Πραγματοποιήθηκαν τρεις διαδοχικές μετρήσεις ΑΠ με πιστοποιημένα ηλεκτρονικά πιεσόμετρα βραχίονα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μελετήθηκαν 6.006 ενήλικες, από τους οποίους 4.699 εισήχθησαν στην τελική ανάλυση με μέση ηλικία 49,2 (σταθερή απόκλιση 18,6) έτη, 48,6% άνδρες, δείκτης μάζας σώματος 28,2 (5,7) kg/m2. Ο επιπολασμός της υπέρτασης στην Ελλάδα ήταν 39,6% (άνδρες/γυναίκες 42,7/36,5%, p<0,001). Από το σύνολο των υπερτασικών, 31,8% ήταν αδιάγνωστοι, 2,7% διαγνωσμένοι χωρίς θεραπεία, 35,1% είχαν αρρύθμιστη ΑΠ υπό θεραπεία και 30,5% ρυθμισμένη ΑΠ υπό θεραπεία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η εθνική επιδημιολογική μελέτη ΕΜΕΝΟ έδειξε ότι ο επιπολασμός της υπέρτασης στην Ελλάδα αυξάνεται και 40% των ενηλίκων έχουν αυξημένη ΑΠ. Από το σύνολο των υπερτασικών περίπου το 1/3 είναι αδιάγνωστοι και λιγότεροι από το 1/3 έχουν καλή ρύθμιση υπό θεραπεία. Είναι ανάγκη να εφαρμοστούν στην Ελλάδα εθνικά προγράμματα πρόληψης, διάγνωσης και ρύθμισης της υπέρτασης, με στόχο τη βελτίωση της ρύθμισης της ΑΠ και την πρόληψη της αναμενόμενης αύξησης των καρδιαγγειακών νοσημάτων τις επόμενες δεκαετίες.

Λέξεις ευρετηρίου: Αντιυπερτασική θεραπεία, Αυξημένη αρτηριακή πίεση, Δειγματοληψία, Επιδημιολογία, Επιπολασμός.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής