Τελ. ενημέρωση:

   09-Mar-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2021, 224-230

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αξιολόγηση των δεικτών VEGF, BCL-2, BCL-6 με ανοσοϊστοχημεία
στον ενδομήτριο ιστό ασθενών με επαναλαμβανόμενη απώλεια κύησης

Θ. Παπαμήτσου,1 Σ. Φωτιάδου,1 K. Παπαδοπούλου,1 Σ. Καραχρυσάφη,1 A. Παπαχριστοδούλου,1
Δ. Καμπέρης,1 K. Τσακνάκης,1 E. Λιαλιάρης,2 Δ. Καββαδάς,1 A. Σιόγκα1

1Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη,
2Σχολή Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση του ρόλου των δεικτών VEGF, BCL-2 και BCL-6 στις επαναλαμβανόμενες αποβολές.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η μια ομάδα μελέτης αποτελείτο από 20 γυναίκες, 35–42 ετών, οι οποίες απέβαλαν κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου της κύησης, και τη δεύτερη ομάδα, ομάδα ελέγχου, αποτελούσαν 20 γυναίκες, 27–39 ετών, οι οποίες είχαν εκούσια διακόψει τις εγκυμοσύνες τους κατά το πρώτο τρίμηνο της κύησης. Τα ιστοπαθολογικά δείγματα προήλθαν από τον βασικό φθαρτό, τον τοιχωματικό φθαρτό και την τροφοβλάστη και μελετήθηκαν ανοσοϊστοχημικά. Χρησιμοποιήθηκαν μονοκλωνικά αντισώματα έναντι των VEGF, BCL-2 και BCL-6. Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν στατιστικά με τη δοκιμασία Mann-Whitney.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ανιχνεύτηκε μια στατιστικά σημαντική διαφορά στην έκφραση των BCL-2, BCL-6 και VEGF μεταξύ της ομάδας αποβολών και της ομάδας ελέγχου στα φθαρτικά κύτταρα. Επί πλέον, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά τόσο στην έκφραση BCL-2 όσο και στην BCL-6 στα τροφοβλαστικά κύτταρα μεταξύ των δύο ομάδων, ενώ δεν υπήρχε διαφορά στην έκφραση του VEGF.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Πρόκειται για την πρώτη μελέτη που τεκμηριώνει ταυτόχρονα την έκφραση των VEGF, BCL-2 και BCL-6, με ανοσοϊστοχημεία, στον ενδομήτριο ιστό ασθενών με επαναλαμβανόμενη απώλεια κύησης. Η ομάδα μελέτης παρουσίασε αυξημένη ένταση των δεικτών σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Η διερεύνηση των εν λόγω βιοδεικτών ενδέχεται να οδηγήσει στην καλύτερη κατανόηση της παθοφυσιολογίας των επαναλαμβανόμενων αποβολών. Η γνώση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθ' ότι μπορεί να συνδράμει στον σχεδιασμό και στην αποτελεσματικότητα μελλοντικών θεραπευτικών μεθόδων.

Λέξεις ευρετηρίου: BCL-2, BCL-6, Επαναλαμβανόμενη απώλεια κύησης, VEGF.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής