Τελ. ενημέρωση:

   09-Mar-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2021, 231-236

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πανδημία από κορωνοϊό (COVID-19) και Φυσική Δραστηριότητα
Ο σημαντικός ρόλος του φύλου και της ηλικίας

Ε. Μπεμπέτσος, Χ. Κωνσταντινίδης, Δ. Κωνσταντούλας
Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή

ΣΚΟΠΟΣ Η καταγραφή στάσεων και προθέσεων ενηλίκων ατόμων όσον αφορά στην ενασχόλησή τους με τη φυσική δραστηριότητα (ΦΔ) κατά τη διάρκεια της κυκλοφοριακής απαγόρευσης στην Ελλάδα λόγω πανδημίας.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το δείγμα αποτέλεσαν 904 άτομα, 417 άνδρες και 487 γυναίκες, ηλικίας 18–70 ετών. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν την ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου της «Θεωρίας της Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς» (Theory of Planned Behavior).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι αναλύσεις διακύμανσης κατέδειξαν ότι (α) οι άνδρες είχαν ισχυρότερες στάσεις από τις γυναίκες όσον αφορά στην ενασχόλησή τους με τη ΦΔ, όπως και (β) η νεότερη ηλικιακά ομάδα σε σχέση με τους μεσήλικες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας παρέχουν ιδιαίτερα χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις συμπεριφορές ενηλίκων ατόμων κατά τη διάρκεια ιδιαίτερων καταστάσεων, όπως ο εγκλεισμός λόγω πανδημίας.

Λέξεις ευρετηρίου: Covid-19, Ηλικία, Θεωρία της Σχεδιασμένης, Συμπεριφοράς, Κορωνοϊός, Φύλο, Φυσική δραστηριότητα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής