Τελ. ενημέρωση:

   09-Mar-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2021, 261-267

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Διερεύνηση κινήτρων μείωσης της πρόθεσης αποχώρησης
των νοσηλευτών σε περίοδο οικονομικής κρίσης

Χ. Μιλτιάδης, E. Λάππα
Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα

Η πρόθεση των νοσηλευτών για αποχώρηση από την εργασιακή τους θέση αποτελεί μείζον θέμα για τα νοσοκομεία της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Ελλάδα τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς συνεπάγεται μείωση του επιπέδου φροντίδας υγείας για τους ασθενείς, αύξηση του κόστους περίθαλψης και μείωση της αποδο- τικότητας για τους οργανισμούς και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τα χαμηλά επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης, σε συνδυασμό με τις δυσμενείς συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, καθιστούν επιβεβλημένη την αποτελε- σματική εφαρμογή θεωριών υποκίνησης και την παροχή κινήτρων προς το νοσηλευτικό προσωπικό με σκοπό τη μείωση του παραπάνω φαινομένου. Ενδεικτικά, παρατίθενται σχέδια δράσεων και μη οικονομικά κίνητρα, καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την πρακτική εφαρμογή των θεωριών υποκίνησης των δύο παραγόντων του Herzberg και της δικαιοσύνης και ισοτιμίας του Adams. Η διεύρυνση του επαγγελματικού ρόλου των νοσηλευτών, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση, η απονομή βραβείων σε περιπτώσεις προσφοράς εξαιρετικών υπηρεσιών από το κράτος και η εφαρμογή μετασχηματικού και συ- ναλλακτικού τύπου ηγεσίας από τις διοικήσεις, σε συνδυασμό με παρεμβάσεις που αφορούν στη βελτίωση των κτηριακών υποδομών και στην ενίσχυση των νοσοκομείων με ανθρώπινο δυναμικό, μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση της πρόθεσης των νοσηλευτών για αποχώρηση από την εργασιακή τους θέση.

Λέξεις ευρετηρίου: Πρόθεση για αποχώρηση, Εργασιακή ικανοποίηση, Θεωρίες υποκίνησης, Νοσηλευτές.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής