Τελ. ενημέρωση:

   09-Mar-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2021, 268-275

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Θεωρίες ηγεσίας και management
Το εννοιολογικό πλαίσιο και οι εφαρμογές στις υπηρεσίες υγείας

Α.Φ.Α. Μεντής
Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας, Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur, Αθήνα

Από την εποχή του William Osler και την πατερναλιστική, νοσοκομειοκεντρική Ιατρική έως σήμερα έχει συντελεστεί τεράστιο πλήθος ανακαλύψεων στην ιατρική επιστήμη και στον τρόπο προσέγγισης του ασθενούς. Γεννάται, ωστόσο, ένα εύλογο ερώτημα, δηλαδή το κατά πόσο ο κλινικός ιατρός και ευρύτερα ο πάροχος φροντίδων υγείας είναι εξοικειωμένος με τα σύγχρονα μοντέλα θεωρίας της ηγεσίας, καθώς επίσης και ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός ηγέτη. Το βιβλιογραφικό αυτό κενό επιχειρεί να καλύψει η παρούσα ανασκόπηση. Αρχικά, επιχειρείται μια ιστορική αναδρομή στις περιόδους και στις σχολές σκέψης που διαμόρφωσαν και διαμορφώνουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός ηγέτη. Παράλληλα, αναλύονται η διαλεκτική σχέση ανάμεσα στην ηγεσία και στο management, οι κυριότερες θεωρίες management και οι κυριότερες θεωρίες ηγεσίας. Απώτερος σκοπός του παρόντος άρθρου είναι ο εφοδιασμός του κλινικού ιατρού με το παραπάνω εννοιολογικό πλαίσιο και τα σχετικά εργαλεία, προκειμένου να βοηθηθεί στο καθημερινό του έργο, ιδίως όταν αφορά στη διοίκηση μονάδων υπηρεσιών υγείας όλων των κλιμάκων.

Λέξεις ευρετηρίου: Ηγεσία, Ιατρική, Management, Μονάδες υγείας, Υπηρεσίες υγείας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής