Τελ. ενημέρωση:

   19-Jan-2023
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 40(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2023, 102-107

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Δαπάνες και χρηματοδότηση υπηρεσιών υγείας
Οι επιπτώσεις της πανδημίας της νόσου CΟVID-19

Α. Μητάκος,1 Π. Μπογιατζίδης1,2
1Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα
2Τμήμα Μαιευτικής, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη

Μετά από μια περίοδο σταθεροποίησης και σε πολλές περιπτώσεις αρνητικής μεταβολής των δεικτών δαπανών για την υγεία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης που άρχισε το 2008, οι ρυθμοί αύξησης των δαπανών ενισχύθηκαν σε όλες σχεδόν τις χώρες κατά το χρονικό διάστημα 2013–2019. Οι δαπάνες το 2020 επηρεάστηκαν σημαντικά σε όλα τα κράτη από την πανδημία της νόσου COVID-19. Το επίπεδο των δαπανών για την υγεία και το πώς αυτό μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου εξαρτάται από ένα ευρύ φάσμα παραγόντων, καθώς και από την οργανωτική δομή του ίδιου του συστήματος υγείας. Με βάση αυτά τα δεδομένα, υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις στο επίπεδο και στις αυξήσεις των δαπανών και κυρίως στη χρηματοδότηση των χωρών για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Η ΕΕ χρηματοδότησε τα κράτη μέλη της ενισχύοντάς τα μέσω ειδικών προγραμμάτων, ώστε να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις. Στο παρόν άρθρο επιχειρείται η ανάλυση των δαπανών υγείας πριν από την περίοδο της νόσου COVID-19 και το πώς αυτές επηρεάστηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται οι επιπτώσεις που έχει δημιουργήσει η εξάπλωση της πανδημίας στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας των δαπανών για την κάλυψη υγειονομικού υλικού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Λέξεις ευρετηρίου: Δαπάνες υγείας, Εφοδιαστική αλυσίδα, COVID-19, Πανδημία, Χρηματοδότηση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής