Τελ. ενημέρωση:

   17-Jan-2023
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 40(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2023, 29-36

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Κατάθλιψη στους ηλικιωμένους

Α. Παπαγεωργίου,1 Ε. Γελαστοπούλου,2 Π. Γαλάνης,3 Γ. Χαραλάμπους4,5
1Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, Κατερίνη
2Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
3Εργαστήριο Κλινικής Επιδημιολογίας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
4Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», Αθήνα
5Πανεπιστήμιο Frederick, Κύπρος

Η κατάθλιψη στους ηλικιωμένους είναι ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες, καθώς πρόκειται για μια από τις πλέον δαπανηρές και κοινές διαταραχές ψυχικής υγείας παγκοσμίως. Τα ζητήματα ψυχικής υγείας αποτελούν σημαντική πηγή ανικανότητας, επηρεάζοντας πάρα πολύ και την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων. Οι καταθλιπτικές διαταραχές χαρακτηρίζονται από θλίψη, απώλεια ενδιαφέροντος ή ευχαρίστησης, συναισθήματα ενοχής ή χαμηλής αυτοεκτίμησης, διαταραγμένο ύπνο ή όρεξη, αίσθημα κόπωσης και έλλειψη συγκέντρωσης. Ο επιπολασμός της κατάθλιψης στους ηλικιωμένους κυμαίνεται από 10–20%, εμφανίζοντας αυξητικές τάσεις κυρίως στις ανεπτυγμένες χώρες. Οι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση κατάθλιψης στους ηλικιωμένους περιλαμβάνουν κοινωνικούς, βιολογικούς και ψυχολογικούς παράγοντες. Συχνά, οι καταθλιπτικές διαταραχές μεταξύ των ηλικιωμένων διαφεύγουν της διάγνωσης, καθώς θεωρούνται λανθασμένα φυσικό επακόλουθο του γήρατος. Η εύρεση των παραγόντων κινδύνου της κατάθλιψης είναι αναγκαία προϋπόθεση για την εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών υγείας προκειμένου να υπάρξουν καλύτερες προληπτικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις, με απώτερο σκοπό τη μείωση των επιπέδων κατάθλιψης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στους ηλικιωμένους.

Λέξεις ευρετηρίου: Επιπολασμός, Ηλικιωμένοι, Κατάθλιψη, Παράγοντες κινδύνου.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής