Τελ. ενημέρωση:

   17-Jan-2023
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 40(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2023, 37-43

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πολιτισμική προσαρμογή και ψυχομετρική εγκυρότητα ερωτηματολογίου
Δείκτης ευπάθειας ηλικιωμένων – Frailty Index for Elders

Μ. Θεοδωροπούλου,1 Π. Σαράφης,2 Μ. Μαλλιαρού3
1Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα
2Γενικό Τμήμα Λαμίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λαμία
3Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

ΣΚΟΠΟΣ Η μετάφραση, η διαπολιτισμική προσαρμογή, καθώς και η ψυχομετρική εγκυρότητα του ερωτηματολογίου Frailty Index for Elders (FIFE) σε μια μορφή ικανή για τη μέτρηση της ευπάθειας/ευαλωτότητας του ηλικιωμένου ελληνόφωνου πληθυσμού.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η αρχική έκδοση του FIFE μεταφράστηκε στα Ελληνικά και υποβλήθηκε σε πιλοτική δοκιμή. Οι απαντήσεις του ερωτηματολογίου συσχετίστηκαν με τις απαντήσεις των ήδη σταθμισμένων ερωτηματολογίων για τον ελληνικό πληθυσμό, Short Form 36 (SF-36) και Falls Efficacy Scale-I (FES-I). Η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας ή συνοχής (internal consistency) πραγματοποιήθηκε με τον υπολογισμό του δείκτη Cronbach α. Οι συντελεστές ICCs (Intraclass Correlation Coefficients) χρησιμοποιήθηκαν για τη διερεύνηση της συμφωνίας των απαντήσεων. Για τον έλεγχο της σχέσης δύο ποσοτικών μεταβλητών εφαρμόστηκε ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson (r). Χρησιμοποιήθηκε επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση με διαδικασία μέγιστης πιθανοφάνειας για τον έλεγχο της εγκυρότητας δομής και την επιβεβαίωση των παραγόντων του ερωτηματολογίου, περιλαμβανομένων των δεικτών καλής προσαρμογής CFI (comparative fit index), GFI (goodness of fit index) και RMSEA (root means quare error of approximation). Για την ανάλυση εφαρμόστηκε το λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS), έκδοση 22.0 και ΑMOS.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Διενεργήθηκε ποσοτική συλλογή δεδομένων με ανώνυμα χορηγούμενα ερωτηματολόγια σε δείγμα χαρακτηριζόμενο ως βολικό ή ευκολίας 300 ατόμων, με μέση ηλικία τα 72,1 έτη (standard deviation [SD]=10,8 έτη). Τα αποτελέσματα εσωτερικής συνέπειας για τη συνολική βαθμολογία FIFE θεωρήθηκαν επαρκή (0,78) και η πιλοτική μελέτη (test-retest) έδειξε ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα με ICC (0,90). Η εγκυρότητα της δομής αναλύθηκε μέσω του συντελεστή συσχέτισης Pearson μεταξύ όλων των διαστάσεων των ήδη σταθμισμένων στα Ελληνικά εργαλείων SF-36 και FES-I και συνολικής βαθμολογίας με το υπό μελέτη ερωτηματολόγιο FIFE, και οι αναλύσεις θεωρήθηκαν επαρκείς.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου FIFE ανέδειξε καλή αξιοπιστία και εγκυρότητα. Το ερωτηματολόγιο κρίθηκε εξ ίσου ικανό με το πρωτότυπο, απόλυτα κατανοητό και αποδεκτό για το εξεταζόμενο δείγμα. Ο απαιτούμενος χρόνος συμπλήρωσης ανέρχεται σε 5 min. Μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστο και εύχρηστο εργαλείο για τον έγκαιρο εντοπισμό ευπάθειας, με στόχο την ανάπτυξη κατάλληλων παρεμβάσεων και πρακτικών αποκατάστασης.

Λέξεις ευρετηρίου: Γήρανση, Ευπάθεια, Ποιότητα ζωής, Προσαρμογή ερωτηματολογίου.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής