Τελ. ενημέρωση:

   17-Jan-2023
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 40(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2023, 44-49

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ποιότητα φροντίδας υγείας και θεραπευτική πραγματικότητα διά μέσου της αξιοποίησης της τέχνης στη βιωματική μάθηση

Γ. Πουλημενάκου, Μ. Σαρρής
Ερευνητικό Εργαστήριο Οικονομικών, Διοίκησης, Πολιτικών Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση της εφαρμογής πρωτοποριακών μεθόδων εκπαίδευσης με την αξιοποίηση της τέχνης, όπου η φιλοσοφία του σχεδιασμού τους αντλήθηκε από ιδέες οι οποίες ορίζουν την ανθρώπινη Ιατρική.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Διενεργήθηκε ερευνητική στρατηγική ποιοτικής έρευνας, βασιζόμενη σε τέσσερις πυλώνες: (α) τη δημιουργική γραφή, (β) το παιχνίδι ρόλων, (γ) τη θεατρική δραματοποίηση και (δ) τα εκπαιδευτικά σενάρια. Διερευνήθηκε υλικό που προέκυψε από μεθόδους βιωματικής μάθησης σε επίπεδο μεταπτυχιακών και προ-διδακτορικών σπουδών με εκπαιδευτικό πληθυσμό λειτουργούς υγείας. Η θεματική ανάλυση αποτέλεσε τη μέθοδο ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων ποιοτικής έρευνας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων ανιχνεύτηκαν καινοτόμες μορφές κοινωνικής δεξιότητας όπως η προσήνεια, η οποία εμπερικλείει τη θεμελίωση του συναισθήματος εμπιστοσύνης και τη συγκρότηση συνεργατικού θεραπευτικού πλαισίου ασθενούς-λειτουργού υγείας, καθώς και τη δεξιότητα της επινόησης ως υπέρβασης δύσκολων καταστάσεων. Ταυτόχρονα, οι λειτουργοί υγείας ανέπτυξαν τη δεξιότητα της ενσυναίσθησης και του αναστοχασμού που οδηγούν στη βιωμένη διεργασία της αυτογνωσίας. Επιπρόσθετα αναδείχθηκε ότι η εκπαίδευση στο πλαίσιο της ομαδοσυνεργατικής μάθησης συνιστά το θεμέλιο μιας μορφής διαλεκτικής δημοκρατίας και προαναγγέλλει το λυκαυγές μιας εύρωστης κοινωνικής συλλογικότητας. Ο λειτουργός υγείας που θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο κατορθώνει να εμπλουτίσει τη θεραπευτική του δράση. Στον αντίποδα, η αντικειμενοποίηση του ασθενούς αποτελεί ένδειξη επαγγελματικής εξουθένωσης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σεμινάρια βιωματικής μάθησης για την επιμέλεια εαυτού θα επιφέρουν την ενδυνάμωση των λειτουργών υγείας. Καταδεικνύεται η σημαντικότητα της ένταξης μαθημάτων από το πεδίο των ανθρωπιστικών σπουδών σε όλα τα επίπεδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιστημών υγείας και καθίσταται διαυγές ότι η τέχνη συνιστά έναν νοητικό και ψυχικό δίαυλο που έχει τη δύναμη να οδηγήσει στην αυγή ενός νέου θεραπευτικού πολιτισμού.

Λέξεις ευρετηρίου: Αξιοποίηση της τέχνης, Βιωματική μάθηση, Εγκάρσιες δεξιότητες, Θεραπευτική πραγματικότητα, Ποιότητα φροντίδας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής