Τελ. ενημέρωση:

   17-Jan-2023
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 40(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2023, 50-60

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διερεύνηση της ψηφιακής υγειονομικής πληροφοριακής παιδείας
και των εκπαιδευτικών αναγκών του νοσηλευτικού προσωπικού δημόσιου νοσοκομείου κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Α. Γκουντάρα,1 Π. Θεοδώρου,2 Χ. Πλατής2,3
1Αναισθησιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη
2Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα
3Κέντρο Κοστολόγησης και Τεκμηρίωσης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών ΑΕ, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση της ψηφιακής υγειονομικής πληροφοριακής παιδείας και των εκπαιδευτικών αναγκών του νοσηλευτικού προσωπικού κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο αναφοράς, καθώς και της διαφοροποίησης των μελετώμενων αυτών χαρακτηριστικών βάσει των δημογραφικών γνωρισμάτων του προσωπικού.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η έρευνα διεξήχθη από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Απρίλιο του 2021. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 218 νοσηλευτές όλων των βαθμίδων (ποσοστό ανταπόκρισης 69%) του προσωπικού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου για την ψηφιακή υγειονομική πληροφοριακή παιδεία (electronic Health Literacy Scale, eHEALS) και τη χρήση της κλίμακας κινήτρων συμμετοχής (ΚΚΣ) σε δραστηριότητες συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΣΕΕ), η οποία περιλαμβάνει τέσσερα κίνητρα (βελτίωση των επαγγελματικών ικανοτήτων και υπηρεσιών στους ασθενείς, επαγγελματική δέσμευση, μάθηση και αλληλεπίδραση με τους συναδέλφους και προσωπικά οφέλη και εργασιακή ασφάλεια). Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (IBM SPSS), έκδοση 21.0.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι νοσηλευτές διέθεταν μέτρια ψηφιακή υγειονομική πληροφοριακή παιδεία, η οποία σχετίστηκε θετικά με το υψηλό επίπεδο σπουδών αλλά και τα λιγότερα έτη προϋπηρεσίας. Τα κίνητρα βελτίωσης των επαγγελματικών ικανοτήτων και υπηρεσιών στους ασθενείς αλλά και τα κίνητρα επαγγελματικής δέσμευσης αναδείχθηκαν τα σημαντικότερα για τη συμμετοχή σε προγράμματα ΣΕΕ, ενώ συσχετίστηκαν θετικά με το υψηλό επίπεδο σπουδών, το γυναικείο φύλο και το υψηλό επίπεδο ψηφιακής υγειονομικής πληροφοριακής παιδείας. Παράλληλα, οι γυναίκες και οι συμμετέχοντες με καλύτερη ψηφιακή υγειονομική πληροφοριακή παιδεία θεωρούσαν σημαντικά τα κίνητρα προσωπικού οφέλους και εργασιακής ασφάλειας, ενώ οι συμμετέχοντες με καλύτερη ψηφιακή υγειονομική πληροφοριακή παιδεία θεωρούσαν επίσης σημαντικά τα κίνητρα μάθησης και αλληλεπίδρασης με τους συναδέλφους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ανίχνευση και η ενίσχυση των κινήτρων παρακίνησης συμμετοχής σε προγράμματα ΣΕΕ και της ψηφιακής υγειονομικής πληροφοριακής παιδείας των νοσηλευτών μπορεί να οδηγήσουν στην προώθηση στρατηγικών εκπαίδευσης που θα αντανακλούν στις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των νοσηλευτών, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύσουν την επικαιροποίηση και τη διαχείριση των γνώσεων του νοσηλευτικού προσωπικού με θετική αντανάκλαση στο επίπεδο υγείας των πολιτών.

Λέξεις ευρετηρίου: Εκπαιδευτικές ανάγκες νοσηλευτικού προσωπικού, Πανδημία COVID-19, Συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση, Ψηφιακή υγειονομική πληροφοριακή παιδεία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής