Τελ. ενημέρωση:

   19-Jan-2023
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 40(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2023, 61-68

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πρόσβαση σε εξετάσεις PET/CT για τον κυπριακό πληθυσμό: Μια συγχρονική μελέτη

Δ. Κεφαλλωνίτου,1 Ε. Πολυκάρπου,1 Κ. Σουλιώτης,2,3 Κ. Γιαννακού1
1Τμήμα Επιστημών Υγείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος,
2Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος,
3Ινστιτούτο Πολιτικής Υγείας, Μαρούσι, Αττική

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση της πρόσβασης των ασθενών σε ιατρό και στην εξέταση PET/CT στην Κύπρο.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Μια συγχρονική μελέτη έλαβε χώρα μεταξύ Μαΐου 2020 και Απριλίου 2021. Στην παρούσα μελέτη συμμετείχαν ασθενείς ηλικίας 18 ετών ή μεγαλύτεροι που ήταν κάτοικοι της Κύπρου. Χρησιμοποιήθηκε ένα προσαρμοσμένο ερωτηματολόγιο για την καταγραφή των κοινωνικο-δημογραφικών χαρακτηριστικών, της πρόσβασης στον ιατρό και της πρόσβασης σε εξέταση PET/CT.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στη μελέτη συμμετείχαν 144 ασθενείς (96 άνδρες και 48 γυναίκες), οι οποίοι υποβλήθηκαν σε εξέταση PET/CT. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες (96,9%) ανέφεραν ότι δεν αντιμετώπισαν κάποιο εμπόδιο στην πρόσβαση στον ιατρό τους. Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση αναφορικά με τον χώρο εργασίας του ιατρού και την αυτο-αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης των συμμετεχόντων (p<0,000). Συγκεκριμένα, μεταξύ των ασθενών οι οποίοι αποφάσισαν να παρακολουθούνται από ιατρό που εργάζεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο ή ασκεί ελεύθερο επάγγελμα, 85,7% και 91,7%, αντίστοιχα, αυτο-αξιολόγησαν την οικονομική τους κατάσταση ως «καλή/αρκετά καλή». Από τους ασθενείς που είχαν επιλέξει να παρακολουθούνται από ιατρούς που είτε εργάζονταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο είτε ασκούσαν ελεύθερο επάγγελμα, 62,9% και 66,7%, αντίστοιχα, δήλωσαν φορολογητέα ετήσια εισοδήματα >19.500 € (p=0,001). Επί πλέον, διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ κάλυψης δαπάνης της εξέτασης PET/CT και της αυτο-αξιολόγησης της οικονομικής κατάστασης (p=0,043) και του ετήσιου φορολογικού εισοδήματος (p=0,046).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η παρούσα μελέτη επιβεβαιώνει ότι οι ασθενείς που διαμένουν στην Κύπρο δεν αντιμετωπίζουν κάποιο εμπόδιο όσον αφορά στην πρόσβαση στον ιατρό και στην εξέταση PET/CT χωρίς καθυστερήσεις. Μελλοντική έρευνα θα πρέπει να αξιολογήσει τις εγκρίσεις και τις απορρίψεις, για να διαπιστωθεί εάν οι εξετάσεις PET/CT που αποζημιώνονται καλύπτουν πράγματι τις ανάγκες των ασθενών.

Λέξεις ευρετηρίου: Καρκίνος, Κύπρος, PET/CT, Πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων σε συνδυασμό με υπολογιστική τομογραφία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής