Τελ. ενημέρωση:

   19-Jan-2023
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 40(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2023, 69-75

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εκτίμηση βασικού και ενεργού αριθμού αναπαραγωγής για την πανδημία γρίπης Α (Η1Ν1) 2009 στην Ελλάδα

Β. Έγγελη, Α. Χατζάκης, Β. Σύψα
Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ H εκτίμηση του R0 και του Rt για την πανδημία γρίπης A (H1N1) 2009 στην Ελλάδα, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες εκτιμήσεις για τη χώρα μας. Επί πλέον, συγκρίνονται οι εκτιμήσεις αυτών των δεικτών με αντίστοιχες άλλων χωρών για την πανδημία γρίπης του 2009, παλαιότερες πανδημίες γρίπης, την εποχική γρίπη και την πανδημία COVID-19.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα για τον αριθμό εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων γρίπης A (H1N1) 2009 ανά εβδομάδα στην Ελλάδα από τα μέσα Σεπτεμβρίου 2009 έως και τον Φεβρουάριο 2010 από την επιδημιολογική επιτήρηση του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Προκειμένου να εκτιμηθεί ο δείκτης Rt, εξομαλύνθηκαν τα εβδομαδιαία δεδομένα σε ημερήσια με χρήση γραμμικής και κυβικής παρεμβολής. Ο δείκτης R0 εκτιμήθηκε με τη μέθοδο μέγιστης πιθανοφάνειας και πραγματοποιήθηκε ανάλυση ευαισθησίας με χρήση και άλλων μεθόδων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Από τα τέλη Οκτωβρίου 2009, η αύξηση των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων γρίπης Α (Η1Ν1) 2009 ήταν εκθετική, με την επιδημία να κορυφώνεται στα τέλη Νοεμβρίου. Η εκτίμηση για τον βασικό αριθμό αναπαραγωγής R0 ήταν 1,35 (95% διάστημα εμπιστοσύνης: 1,16–1,57). Ο δείκτης Rt ήταν πλησίον του 1 στα μέσα Οκτωβρίου 2009, ενώ στη συνέχεια αυξήθηκε και στις αρχές Νοεμβρίου ανήλθε στο 1,4. Τον Δεκέμβριο του 2009 μειώθηκε σε επίπεδα <1 και παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2010.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η εκτίμηση για τον βασικό αριθμό αναπαραγωγής της πανδημικής γρίπης Α (Η1Ν1) 2009 στην Ελλάδα συνάδει με εκτιμήσεις από δεδομένα άλλων χωρών και τοποθετεί τον R0 σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με προγενέστερες πανδημίες γρίπης και την πανδημία COVID-19. Τέλος, η εκτίμηση για τον R0 είναι παρόμοια με τις υψηλότερες εκτιμήσεις του δείκτη για την εποχική γρίπη.

Λέξεις ευρετηρίου: Βασικός αριθμός αναπαραγωγής, Γρίπη A (H1N1) 2009, Ενεργός αριθμός αναπαραγωγής, Πανδημία COVID-19, Πανδημίες γρίπης.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής