Τελ. ενημέρωση:

   19-Jan-2023
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 40(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2023, 76-80

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Φυσική δραστηριότητα και φόβος νόσησης από COVID-19 σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς

Μ. Τσεκούρα, Ν. Καλαμπάκος
Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Αίγιο

ΣΚΟΠΟΣ Η καταγραφή της φυσικής δραστηριότητας (ΦΔ) και του φόβου νόσησης από COVID-19 ασθενών που υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν 48 ασθενείς που υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού της Κλινικής «Euromedica Κυανούς Σταυρός» στη Θεσσαλονίκη. H ερευνητική μελέτη διεξήχθη κατά τη χρονική περίοδο Μαρτίου–Απριλίου 2022. Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω συνέντευξης στους χώρους της κλινικής κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης. Οι συμμετέχοντες απάντησαν σε τέσσερα ερωτηματολόγια: (α) Σε ερωτήσεις για τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και το ιατρικό ιστορικό τους, (β) στην κλίμακα Fear of COVID-19 Scale για την αξιολόγηση του φόβου νόσησης, (γ) στο International Physical Activity Questionnaire για την καταγραφή του επιπέδου φυσικής δραστηριότητας και (δ) στη Hospital and Anxiety and Depression Scale (HADS) για την αξιολόγηση του άγχους και της κατάθλιψης. Το πρωτόκολλο της ερευνητικής μελέτης έλαβε έγκριση από την Επιτροπή Ηθικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σαράντα οκτώ αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς (33 γυναίκες, 15 άνδρες, μέσος όρος [ΜΟ] ηλικίας: 71,1±14,33 έτη) ολοκλήρωσαν τη μελέτη. Οι ασθενείς υποβάλλονταν στη διαδικασία της αιμοκάθαρσης κατά μέσο όρο 4,28±3,88 έτη. Η πλειοψηφία των ασθενών (n=29, 60,4%) ανέφεραν χαμηλά επίπεδα ΦΔ, ενώ ο φόβος νόσησης από COVID-19 κυμάνθηκε σε μέτρια επίπεδα στο σύνολο των ασθενών (ΜΟ: 19,31±4,48). Τα αποτελέσματα κατέγραψαν υψηλή συσχέτιση της ΦΔ με την ηλικία (r=0,6, p≤0,0001) και μέτρια συσχέτιση με τα επίπεδα άγχους-κατάθλιψης (r=0,42, p≤0,05). Δεν καταγράφηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση της ΦΔ με τον φόβο νόσησης από COVID-19.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ΦΔ των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών ήταν μειωμένη κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Είναι σημαντικό να δημιουργηθούν παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ΦΔ στους συγκεκριμένους ασθενείς.

Λέξεις ευρετηρίου: Αιμοκάθαρση, COVID-19, Φυσική δραστηριότητα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής