Τελ. ενημέρωση:

   19-Jan-2023
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 40(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2023, 81-91

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Κοινωνικοοικονομικές και δημογραφικές αλλαγές. Οι προοπτικές του Ελληνικού Συστήματος Υγείας

Σ. Σούλης, Α. Γούλα, Μ. Σαρρής
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας,
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα

Οι κοινωνικo-οικονομικές, δημογραφικές και επιδημιολογικές αλλαγές οδηγούν την επιστημονική κοινότητα στη σκιαγράφηση ενός συστηματικού θεωρητικού μοντέλου σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης της ανάπτυξης των συστημάτων υγείας, σε μια 30ετή προβολή. Το παρόν άρθρο επιδιώκει να προβλέψει τις ανάγκες οι οποίες θα προκύπτουν στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, καθώς επίσης πώς αυτές οι ανάγκες θα καλύπτονται από τα νέα μοντέλα που θα υιοθετήσουν τα συστήματα υγείας. Για τον σκοπό αυτόν αναλύονται οι οικονομικές, κοινωνιολογικές και περιβαλλοντικές αλλαγές, προκειμένου να δομηθεί η αρχιτεκτονική ενός ολιστικού μοντέλου ανάλυσης τόσο για την Ελλάδα όσο και για τον ευρωπαϊκό χώρο. Το εν λόγω ολιστικό μοντέλο ενσωματώνει και τις πιθανές τεχνολογικές και επιστημονικές καινοτόμες εφαρμογές. Οι τελευταίες επηρεάζουν τις μορφές απασχόλησης, την ιατρική και τη βιογενετική μηχανική, την παραγωγή ενέργειας, τις μεταφορές, τα πρότυπα συμπεριφοράς των καταναλωτών, τις ανισότητες και τους δείκτες ανθρώπινης ανάπτυξης, ευημερίας και παγκόσμιας ευτυχίας. Αυτές οι επεξηγηματικές μεταβλητές αφ' ενός διαμορφώνουν τις νέες ανάγκες υγείας και αφ' ετέρου καθορίζουν τόσο τα ποσοτικά τους δεδομένα όσο και τα πιθανά οικονομικά σενάρια. Το συγκεκριμένο ολιστικό μεθοδολογικό μοντέλο ανάλυσης παρέχει την ευκαιρία να προσδιοριστούν, για το 2050, τα δομικά χαρακτηριστικά των νέων μορφών συστημάτων υγείας, υπό τη διορατικότητα της επικράτησης της βιώσιμης προληπτικής συμπεριφοράς και της επίδρασης του ψηφιακού κόσμου στο άτομο.

Λέξεις ευρετηρίου: Δημογραφικές αλλαγές, Επιδημιολογικές αλλαγές, Μοντέλο ολιστικής ανάλυσης, Οικονομική ανάπτυξη, Συστήματα υγείας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής