Τελ. ενημέρωση:

   19-Jan-2023
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 40(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2023, 92-101

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Η Τηλεϊατρική στα νευροεκφυλιστικά νοσήματα
Ευκαιρίες και προκλήσεις

E. Αγγελοπούλου,1 Ε. Στανίτσα,1 Σ. Φραγκιαδάκη,1 Δ. Κονταξοπούλου,1 Δ. Παύλου,2 Ι. Παπατριανταφύλλου,1,3 Σ. Παπαγεωργίου1
1Α΄ Νευρολογική Κλινική, «Αιγινήτειο» Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα
3Ιατρικό Κέντρο για την Τρίτη Ηλικία "IASIS", Αθήνα

Με την αυξανόμενη γήρανση του πληθυσμού ο επιπολασμός των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων, περιλαμβανομένης της νόσου Alzheimer και της νόσου Parkinson, θα συνεχίσει να αυξάνεται. Η διαταραχή καθημερινής λειτουργικότητας συμβάλλει στη συχνά δύσκολη πρόσβαση στις κατάλληλες υπηρεσίες υγείας. Οι ασθενείς απομακρυσμένων περιοχών πλήττονται σε μεγαλύτερο βαθμό, λόγω της υποστελέχωσης της περιφέρειας με εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας. Η πανδημία COVID-19 ανέδειξε την αυξανόμενη ανάγκη παροχής ιατρικών υπηρεσιών από απόσταση μέσω της Τηλεϊατρικής. Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η διερεύνηση του ρόλου της Τηλεϊατρικής στα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα, στα οφέλη, στους περιορισμούς και στην αξιοπιστία της εξέτασης, εστιάζοντας σε πρόσφατες μελέτες που αφορούν στη νόσο Alzheimer και στη νόσο Parkinson. Όπως αναδεικνύεται από τις σχετικές μελέτες, η εξέταση των ασθενών με νευροεκφυλιστικά νοσήματα μέσω Τηλεϊατρικής είναι εφικτή, αρκετά αξιόπιστη, αποτελεσματική και αποδεκτή. Ταυτόχρονα συνδέεται με υψηλά ποσοστά ικανοποίησης από τους ασθενείς, τους φροντιστές και τους επαγγελματίες υγείας, καθώς βελτιώνει την προσβασιμότητα, προσφέροντας άνεση στους ασθενείς, μειώνοντας τις άσκοπες μετακινήσεις και τις οικονομικές επιβαρύνσεις, και παρέχοντας τη δυνατότητα πρώιμης διάγνωσης, τακτικής παρακολούθησης και αντιμετώπισης ασθενειών. Οι περιορισμοί που σχετίζονται με την Τηλεϊατρική είναι η μη ευρεία διαθεσιμότητα του απαιτούμενου τεχνολογικού εξοπλισμού, η έλλειψη συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου στη χώρα μας, η απουσία επίσημων κατευθυντήριων οδηγιών και η ελλιπής εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στην παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικά. Τέλος, τονίζεται η ανάγκη εκπόνησης μελετών που θα διερευνήσουν την αξιοπιστία της τηλεϊατρικής εξέτασης όσον αφορά στη διαφορική διάγνωση των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων, καθώς και προοπτικών μελετών σχετικά με τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της παρακολούθησης των ασθενών αυτών μέσω Τηλεϊατρικής.

Λέξεις ευρετηρίου: Άνοια, Νόσος Alzheimer, Νόσος Parkinson, Τηλεϊατρική.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής