Τελ. ενημέρωση:

   17-Jan-2023
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 40(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2023, 9-18

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Τα «αποτυπώματα» της COVID-19 στους ιστούς. Μόνο στους πνεύμονες

Α. Μπαρμπέρης, Κ. Γιαννουκάκου, Π. Γκεσούλης, Ε.Α. Παλούκη, Ε. Ρομποτής, Α. Μπατιστάτου
Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Η νόσος COVID-19 αναγνωρίστηκε στα τέλη του 2019 και εξαπλώθηκε γρήγορα σε πανδημία. Αιτιολογικός παράγοντας είναι ο RNA-ιός SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), ο οποίος προσβάλλει κυρίως την αναπνευστική οδό, εισερχόμενος στα κυψελιδικά κύτταρα των πνευμόνων του ξενιστή μέσω του υποδοχέα του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης 2 (angiotensin converting enzyme 2, ACE2). Κατά τη λοίμωξη, εκτός από την ανώμαλη ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος, παρατηρείται οξεία μείωση των επιπέδων έκφρασης του ACE2, με επακόλουθα την πρόκληση ARDS (acute respiratory distress syndrome) και την οξεία πνευμονική βλάβη. Παθολογοανατομικά, αναγνωρίζεται διάχυτη κυψελιδική βλάβη, ενώ σημαντική είναι η προσβολή των αγγείων, με την ιστολογική ανάλυση των πνευμονικών αγγείων να αναδεικνύει εκτενή θρόμβωση με μικροαγγειοπάθεια και στοιχεία ενδοθηλίτιδας. Η έκθεση στον ιό έχει βρεθεί ότι προσβάλλει και τον καρδιακό ιστό, ενώ μερικοί ασθενείς αναπτύσσουν οξύ καρδιαγγειακό σύνδρομο. Διαπιστώθηκε ακόμη ενδοθηλίτιδα σε καρδιά, νεφρούς, σπλήνα, ήπαρ και λεπτό έντερο και θρομβογόνος αγγειοπάθεια στο δέρμα. Σε πλακούντες από COVID-19 θετικές μητέρες παρατηρήθηκαν φλεγμονή και έμφρακτα. Η αγγειακή προσβολή επηρεάζει και τον εγκέφαλο. Σκοπό της παρούσας ανασκόπησης αποτελεί η σύνοψη των αναδυόμενων δεδομένων σχετικά με την παθοφυσιολογία της νόσου στους πνεύμονες, αλλά και στα υπόλοιπα όργανα-στόχους του ιού, με έμφαση στα μικροσκοπικά ευρήματα στους ιστούς. Η πρόοδος στην αναγνώριση της παθοφυσιολογίας της νόσου είναι σημαντική για την κατανόηση της κλινικής της εικόνας και για την αντιμετώπισή της.

Λέξεις ευρετηρίου: COVID-19, Παθολογία, SARS-CoV-2.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής